Home ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Vereniging PRO Kaag en Braassem een ANBI-status aangevraagd. Dit houdt in dat lidmaatschapscontributie, afdrachten en donaties onder de aftrekbare giften vallen (meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst).


Publicatieplicht
Voor ANBI’s geldt een publicatieplicht over een aantal onderwerpen via Internet. Op deze pagina treft u de informatie aan.

Naam
Vereniging PRO Kaag en Braassem

RSIN
853317574

Rekeningnummer
NL94RABO0134 3691 65

Contactgegevens
Tjalk 18
2377 CK  Oude Wetering
Tel: 06-12057756
E-mail: info@prokaagenbraassem.nl
Website: www.prokaagenbraassem.nl

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel om in de raad van de gemeente waarin zij is gevestigd gestalte te geven aan een moderne, vernieuwende, eerlijke, open, transparante politiek. De vereniging bestaat uit leden en sympathisanten uit de gemeente Kaag en Braassem die de doelstelling en de inhoudelijke politieke lijn, waar de ledenvergadering over beslist, van de vereniging onderschrijven. Zij tracht dit doel te bereiken door alle niet met de democratische beginselen in strijd zijnde middelen.

Bestuur
Voorzitter: vacant
Secretaris: Idi van der Meer
Penningmeester: Hans Boer
Bestuurslid: Paul Volwater

Beloningsbeleid
PRO Kaag en Braassem werkt met een vaste kern van vrijwilligers die voor hun inzet en inspanningen een vrijwilligersvergoeding (maximaal € 1.500,= per jaar) kunnen ontvangen.  De raadsleden en eventuele wethouder(s) ontvangen een bezoldiging van de overheid en zullen via afdrachten voor bekostiging van deze vrijwilligers zorg dragen.

Bijlagen
Balans 2015
Winst & verliesrekening 2015
Verslag ALV 2016