Home Nieuws

Kaag en Braassem, 10 december – Maandag 11 december staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

PRESENTATIE DORPSRAAD LEIMUIDEN: 19.00 – 19.30 UUR
Ons dorp is de moeite waard.

START FRACTIE: 19.30 UUR

TERUGKOPPELING BIJEENKOMSTEN: 20.00 UUR  

KOMENDE VERGADERINGEN: 20.15 UUR – 21.00 uur

BESLUITVORMENDE RAAD VAN 18 DECEMBER: 19.30 UUR

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst besluitvorming raad 4 december 2017
 5. Lijst van ingekomen stukken
  5a. Ingekomen brieven
  5b. Ingekomen collegebrieven
 6. Benoeming burgerraadslid D66
 7. Hamerstukken
 8. Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie
 9. Besluit intrekken Verordening Rekenkamer Kaag en Braassem 2010 (volgt)
 10. Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden
 11. Bestemmingsplan De Woelige Baren Oude Wetering
 12. Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering
 13. Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie
 14. Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en Afwijkingenbeleid
 15. Tarieven afvalstoffenheffing 2018
 16. Belastingverordeningen 2018
 17. Krediet uitbreiding overkapping gemeentewerf Veenderveld
 18. Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20K2-contour Schiphol
 19. Concept zienswijze ten aanzien van de Regionale Woonagenda Holland rijnland
 20.  Sluiting

BEELDVORMENDE AVOND VAN 8 JANUARI: 19.30 UUR  

Inhoud nog onbekend.

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 21.00 UUR

VERKIEZINGEN  – 21.30 UUR

RONDVRAAG – 22.15 UUR

0 549

Kaag en Braassem, 29 november 2017 – Een brief/oproep van wethouders, voor wethouders over lokale democratische vernieuwing.

Beste collega-wethouders, toekomstige wethouders en kersverse minister van Binnenlandse Zaken,

Het zijn nog ruim honderd dagen voordat we in bijna alle gemeenten weer naar de stembus gaan. Honderddagen voordat er nieuwe gemeenteraden worden gekozen, coalities worden gesloten en collegeprogramma’s worden opgesteld. Met deze brief doen wij een oproep om lokale democratievernieuwing een nadrukkelijke plek te geven in die programma’s. Omdat we ons zorgen maken over en verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de lokale democratie.

Wij zijn een groep wethouders uit het gehele land, dwars door alle politieke partijen en bewegingen heen. Wij maken ons ernstige zorgen over de gevoelens van onvrede, onrust en afkerigheid die we zien bij veel van onze bewoners. “Het vertrouwen en daarmee de legitimiteit van het (lokaal) bestuur staan onder druk” (Op weg naar meervoudige democratie, cie. VdDonk). Wij voelen ons verantwoordelijk om als publieke ambtsdragers, gekozen en benoemd, een bijdrage te leveren aan het herstel van wederkerige vertrouwen. Het vertrouwen van burgers in hun overheid maar ook het vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het wederkerige vertrouwen dat de basis vormt van onze democratie, zowel landelijk als lokaal.

“De politiek heeft de democratie gekaapt” aldus Jacques Wallage. Democratie is de basis van onze samenleving, het gaat over de manier waarop we samenleven. Mensen met verschillende achtergronden, interesses en belangen leven en werken samen in straten, dorpen, gemeenschappen en netwerken. Daarbinnen zoeken ze steeds meer zelf naar oplossingen in het publiek domein. De gemeente moet beter luisteren en aansluiten bij lokale initiatieven. Een dienstbare gemeente die de lokale gemeenschap centraal stelt (ipv de partijpolitiek) en de vormgeving van de ‘institutionele democratie’ daarop afstemt.

Wij geloven daarbij in de kracht van de lokale samenleving. Wij geloven dat bewoners, buurten, wijken en dorpen meer ruimte willen en meer ruimte nodig hebben. Wij willen er als wethouders voor zorgen dat die ruimte er komt. De ruimte voor een buurtcoöperatie of een maatschappelijke aanbesteding die net niet binnen de lijntjes past. Ruimte voor verschil. We geloven niet in blauwdrukken, omdat elke stad en elk dorp verschillend is. We herkennen het DNA, dus de dynamiek en sociale structuur en we gaan voor het unieke profiel. Echt zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners en bereid zijn de uitkomsten te accepteren waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. Daarbij is het huidige systeem geen doel op zich; veranderingen van regels en instituties sluiten we niet bij voorbaat uit. Maar het gaat vooral om een verandering van gedrag en houding, ook ons eigen gedrag. Meer verbinden, meer vertrouwen, meer werken vanuit maatschappelijke opgaven.

Voor ons is dit een permanente zoektocht. Wij weten ook niet precies hoe het moet, maar we menen wel dat het echt anders moet. We zien overal mooie voorbeelden en experimenten, maar dat is niet genoeg. Hieronder doen we een aantal suggesties voor de komende jaren waar we graag samen met collega-wethouders verder invulling aan willen geven.

 1. We maken na 21/3 eerst samen met de stad/dorp(en) en de raad een maatschappelijk akkoord, met daarin niet alleen wat voor gemeente we willen zijn (visie) maar ook hoe we maatschappelijke opgaven samen oppakken (democratisch proces);
 2. We gaan voor een open formatie waarbij de lokale opgave centraal staat, en de keuze voor wethouders ook mede hierop wordt gebaseerd;
 3. We werken samen met betrokkenen en belanghebbenden, ook organisaties, financiers en ondernemers, aan lokale maatschappelijke opgaven. Daarvoor organiseren we lokale democratische processen binnen politieke kaders. Denk aan het organiseren van burgerraden of andere vormen van inspraak.
 4. Wij zetten ons in voor het democratisch gesprek, zowel binnen de raadarena als in de lokale samenleving; investeren in democratische vaardigheden van bestuurders (democratisch vakmanschap), ambtenaren (democratisch professionalisme) en bewoners (democratisch burgerschap). We streven ernaar om de stem van de minderheid mee te nemen in een besluit waarin tegengestelde meningen worden verenigd (deep democracy);
 5. Wij menen dat eigenaarschap en zeggenschap aan de basis staan van dorps- en wijkdemocratie. Wij werken aan democratische processen in buurten, wijken en dorpen; het aansluiten bij initiatieven en ‘gemeenschapsdemocratie’ zoals wordt vorm gegeven door bewoners zelf, maar ook het ‘overdragen’ van verantwoordelijkheden, zeggenschap en eigenaarschap. Wij pleiten er voor dat bewoners ruimte krijgen om minimaal 1{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} van de gemeentebegroting te besteden aan lokale initiatieven.
 6. Wij willen invulling geven aan een dienstbare en uitnodigende overheid met ambtenaren die de ruimte krijgen om bewoners te begeleiden, ondersteunen en mee te denken zonder over te nemen;
 7. Wij zien de worsteling van de gemeenteraad die zoekt naar een passende rol in een lokale netwerksamenleving, en we willen graag meedenken bij de zoektocht naar een betere balans tussen representatieve en participatieve vormen van democratie;
 8. Wij gaan binnen onze eigen politieke partij of beweging ook het gesprek aan over nieuwe vormen van legitimiteit en democratische partijvernieuwing;
 9. Wij gaan ook werken aan ons eigen ‘democratisch kompas’; waarbij we continu waken over de democratische kwaliteit van processen en besluitvorming, we voldoende ruimte bieden voor tegenspraak en bewuste afweging maken tussen belangen van alle bewoners (ook de minderheden), onze achterban en de eigen idealen. Eventueel houden we omwille van de toegankelijkheid een wekelijks inloopuur in een buurthuis, bibliotheek of café. Wij zien het wethouderschap als een beroep dat we met veel plezier uitvoeren.

Herkent u dit en werkt u in uw gemeente ook aan de versterking van wederzijds vertrouwen? Wij zoeken collega-wethouders waarmee we over bovenstaande voornemens kunnen sparren. Denkt/doet u met ons mee aan de vernieuwing van de lokale democratie?

Is getekend, wethouders Bertien Houwing (Amersfoort), Birgit op de Laak (Horst aan de Maas), Doret Tigchelaar (Hattem), Floris Schoonderwoerd (Kaag en Braassem), Frits Westerkamp (Hollands Kroon), Jacques van Loevezijn (Raalte), Jan Brink (Zwolle), Jan Glastra van Loon (Bernheze), Jan ten Kate (De Wolden), Jan Overweg (Leusden), Jocko Rensen (Houten), Joost Reus (Culemborg), Ko Scheele (Ommen), Mary-Ann Schreurs (Eindhoven), Raf Janssen (Peel en Maas), Roy de Witte (Tubbergen) en Winnie Prins (Zeewolde).

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren verschillende taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen overgedragen aan de gemeenten. Dat betekent dat Kaag en Braassem niet alleen meer verantwoordelijk is voor paspoorten en bouwvergunningen, maar veel belangrijkere taken heeft gekregen: een vangnet creëren voor mensen die zorg, begeleiding of hulp nodig hebben. In de Maatschappelijke Agenda (MAG) van Kaag en Braassem is uiteen gezet dat de gemeente stuurt op maatschappelijke effecten en resultaten (het ‘wat’) en dat maatschappelijke partners (o.a. professionals, (vrijwilligers)organisaties en verenigingen) gaan over de uitvoering (het ‘hoe’). Raadsleden kregen in de afgelopen weken de gelegenheid om te kijken hoe Tom n de Buurt, de Driemaster en het kernteam daar uitvoering aan geven. PRO Kaag en Braassem was erbij.

Hangout

Raadslid Thea Wesselman en burgerraadslid Evert Henrotte van PRO zijn naar de Hangout in Oude Wetering geweest. Jongeren kunnen hier elke woensdag en vrijdag terecht om te chillen, poolen, muziek luisteren en bij te praten over van alles en nog wat. Jeugdwerkers zijn aanwezig om de jongeren met raad en daad bij te staan, eenvoudigweg een goed gesprek mee te voeren of een schouder te bieden voor hen die het nodig hebben.

Broodnodig

Wesselman en Henrotte spraken met de jongeren en jongerenwerkers van hulpverleningsorganisatie de Driemaster. Zij waren met name onder de indruk van het feit dat de Hangout zo’n broodnodige voorziening blijkt te zijn waar veel jeugd gebruik van maakt. Henrotte: “Je verwacht niet dat in een hechte gemeenschap als Kaag en Braassem achter vele voordeuren problemen schuil gaan. Maar het is wel zo. De jongerenwerkers bieden deze jeugd coaching, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van problemen onder meer met school, drugs, alcohol, vandalisme en gewoon meedoen met de maatschappij.” “Je kon merken dat de Hangout echt een veilige plek was voor deze jeugd”, vult Wesselman aan. “Een veilige plek die ze thuis helaas lang niet altijd hebben. Wij waren tijdens dit werkbezoek dan ook zeer onder de indruk van alle verhalen, maar ook over de stappen die worden gezet om jongeren te leren hun talenten verder te ontwikkelen.”

Kookcafé

Bij het Kookcafé in Jacobus in Oude Wetering komen 10 tot 12 deelnemers elke week bijeen om samen te koken en te eten. De groep doet samen de boodschappen, maakt hetmenu, bewaakt het budget, kookt, eet en maakt de keuken weer schoon. Belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen mee doet en dat iedereen telt. “Wat mooi om te zien hoe zo’n enthousiaste groep mensen aandacht aan elkaar schenkt en plezier maakt”, zegt Thea Wesselman. “Dat lijkt eenvoudig, maar als je weet dat de deelnemers elkaar niet kenden en allen individuele hulpvragen hebben, dan is dat niet vanzelfsprekend. Ik heb met eigen ogen kunnen zien dat samen koken deze deelnemers zelfvertrouwen geeft en sociale interactie biedt. Dat werkt ook door in het dagelijks leven van deze deelnemers en heeft daardoor een heel positief effect.”

Woudsoord

Tom in de Buurt heeft het kookcafé opgezet.  Daar was in begin begeleiding bij aanwezig, maar de groep deelnemers weet zich inmiddels zo goed te redden dat die begeleiding niet meer nodig is, maar altijd telefonische beschikbaar is. Wesselman: “Ik hoop dat het kookcafé ook in locatie Woudsoord van WIJdezorg in Woubrugge kan starten. Een keuken is er en het kookcafé voorziet in een behoefte!”

Spreekuur

Tot slot was PRO aanwezig op het spreekuur in de kantine van DOSR waar mensen terecht kunnen met hulpvragen. De Driemaster, de Papierwinkel, Vluchtelingenwerk, Tom in de Buurt en het Kernteam organiseren het spreekuur gezamenlijk. Er zijn mensen die regelmatig naar het spreekuur komen met een vraag of voor een praatje, maar regelmatig wandelen er ook nieuwe bezoekers binnen die bijvoorbeeld door de huisarts zijn doorverwezen. “Ik was echt verbaasd over de bedrijvigheid”, zegt Wesselman. “Aan verschillende tafels zaten groepjes mensen te praten,  samen achter een laptop of met stapels papieren. Doordat alle professionele hulpverleningsorganisaties hier samenwerken, zijn de lijntjes kort. Zo kon een medewerker van de Papierwinkel bijvoorbeeld direct een urgente situatie aanmedlen bij de Voedselbank. Het is fijn om te zien dat de drempel om zo’n spreekuur te bezoeken laag genoeg is voor mensen en zij hier om hulp durven te vragen.”

Wesselman heeft nog wel een advies: de verwijzing naar de ouderenadviseur kan beter. Wesselman: “Laat de ouderenadviseur deel uitmaken van het Kernteam. Dan is dit loket er echt voor iedereen van 1 tot 100.”

Kaag en Braassem, 25 november 2017 – Maandag 27 november staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE:

TOELICHTING MRSV  – DUURZAAMHEID VERSUS LANDSCHAP: 19.30 UUR

TERUGKOPPELING BIJEENKOMSTEN: 20.00 UUR  

KOMENDE VERGADERINGEN: 20.30 UUR – 22.00 uur

BESLUITVORMENDE RAAD VAN 4 DECEMBER: 19.30 UUR

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst besluitvorming raad 6 november 2017
 5. Lijst van ingekomen brieven of collegebrieven
 6. Toezeggingenlijst
 7. Bekrachtiging/opheffen geheimhouding
 8. Vergaderkalender 2018
 9. Verordening Rekenkamerfunctie
 10. Verordening Sociaal Domein Kaag en Braassem 2018
 11. Verordening uitsluitend recht belastingen
 12. Financiële verordening 2017
 13. Sluiting

OORDEELSVORMENDE AVOND VAN 4 DECEMBER: 20.00 UUR  

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
 5. Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden
 6. Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering
 7. Bestemmingsplan De Woelige Baren Oude Wetering
 8. Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie
 9. Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie
 10. Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en Afwijkingenbeleid
 11. Tarieven afvalstoffenheffing 2018
 12. Belastingverordeningen 2018
 13. Krediet uitbreiding overkapping gemeentewerf Veenderveld
 14. Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20K2-contour Schiphol
 15. Vragenkwartier
 16. Besluitenlijst politieke avond 23 oktober 2017
 17. Sluiting

WERKAVOND VAN 6 DECEMBER VANAF 19.30 UUR

 1. Kennismaking en presentatie met Go! Voor Jeugd
 2. Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
 3. Gesprek over de invulling van het amendement duurzaamheid, aangenomen bij de Begrotingsraad van 6 november 2017

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 22.00 UUR

VERKIEZINGEN EN TOEKOMST – 22.15 UUR

RONDVRAAG – 22.45 UUR

 

 

Kaag en Braassem, 10 november 2017 – Maandag 13 november staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE MET TERUGKOPPELINGEN BIJEENKOMSTEN : 20.00 UUR  

BEELDVORMENDE AVONDEN VAN 20 NOVEMBER : 20.30 UUR

 1. Opening en mededelingen
 2. Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie
 3. Tarieven afvalstoffenheffing 2018
 4. Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20Ke-Contour Schiphol
 5. Verordening Sociaal Domein Kaag en Braassem
 6. Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (vanaf 20.30 uur)
 7. Categoriebepaling Verklaring van Geen Bedenkingen en AfwijkIngenbeleid
 8. Sluiting

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Bestemmingsplan Vriezekoop 11j Leimuiden
 3. Bestemmingsplan Oud Ade en Rijpwetering
 4. Bestemmingsplan Woelige Baren Oude Wetering
 5. Sluiting

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 21.45 UUR

VERKIEZINGEN EN TOEKOMST – 22.15 UUR

RONDVRAAG – 22.45 UUR

0 440

Kaag en Braassem, 6 november 2017 – De gemeenteraad heeft vanavond de begroting voor 2018 goedgekeurd. Het was de laatste begroting van deze gemeenteraad en straks de eerste waarmee de nieuwe raad, na de verkiezingen in maart, gaat werken.

Fractievoorzitter Ruud van der Star van PRO sprak de volgende Algemene Beschouwingen uit:

 

Voorzitter, collegeleden en geachte aanwezigen,

Dit zijn de laatste begrotingsbehandelingen van deze raad en mijn eerste als fractievoorzitter. En misschien ook wel weer mijn laatste… Het was Piet van Veen die altijd de grappen verzon voor de Algemene Beschouwingen en zich al weken van tevoren kon verheugen op zijn grap. Ik ben niet van de woordgrappen op papier, laatst staan grappig in het algemeen, dus ga ik ook zeker Piet niet evenaren. De gedachte aan hem en het feit dat hij niet meer bij ons is, toont aan dat er veel gebeurd is de afgelopen vier jaar.

Turbulent

En daar zou ik graag bij stil willen staan. Een periode van vele veranderingen in deze raad en de diverse partijen. Bij het laatste wil ik niet te veel stilstaan, want dat zijn er teveel om op te noemen. Ik wil stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd en bereikt in deze turbulente periode. In een notendop. Zonder wijzende vinger. Want dat bent u niet van ons en mij gewend. Wél met een aantal constateringen en dingen die mij zijn opgevallen.

Vliegen afvangen

PRO won de verkiezingen. Onverwacht. Met veel nieuwe mensen en veel nieuwe energie. We kwamen tot een raadsbreed akkoord met afspraken op hoofdlijnen en de wens om te vernieuwen. Een noviteit in Nederland, waarmee we wilden aantonen dat samenwerking in de raad meer loont dan elkaars vliegen afvangen en ons druk te maken over onderwerpen, die weinig mensen interesseren.

Inwoners

Een raadsbreed akkoord, waarin we aangaven dat we ook de kennis en kunde uit de samenleving veel vaker zouden benutten. De inwoners betrekken aan de voorkant, noemden we dat. Jammer alleen dat het, zoals een fractiegenoot het laatst verwoordde, inmiddels de meest verkrachtte term van de afgelopen vier jaar is geworden en te pas en te onpas wordt gebruikt. Het eerlijke verhaal is dan ook dat we als raad nog niet goed in staat zijn om dit te bereiken. Het raadsbrede akkoord haalde de eindstreep niet en daar zijn tal van oorzaken voor te geven.

Wipkippen

Wat ging er in onze ogen dan goed? En wat hebben we dan allemaal bereikt? Wij zien – mede onder aanvoering van PRO – dat vanuit het gemeentehuis en het ambtelijke apparaat een transformatie op het gebied van participatie en het betrekken van inwoners heeft plaatsgevonden. Waar in het verleden overal drempels werden neergelegd zonder raadpleging van de omgeving, zien we nu dat er bewonersavonden plaatsvinden. Waar we voorheen her en der wipkippen plaatsten, gaan we nu de wijk in en vragen het onze kinderen wat ze willen. En waar we voorheen elk bestemmingsplan door de raad heen loodsten zonder al teveel tegenspraak, zien we nu vele insprekers voordat een besluit wordt genomen. Dat ook het bestemmingsplanproces nog beter kan, daar zal ik mij persoonlijk nog voor hard gaan maken.

Keuzes

En op het gebied van beleid had en heeft deze raad enorme ambities voor de toekomst neergelegd: een duurzame financiële huishouding, energieneutraal in 2040, openbare ruimte op orde, recreatie, open landschap etc. Ambities die onherroepelijk invloed hebben op de toekomst van onze gemeente. Zowel qua financiën als qua uiterlijk. Dat is tegelijkertijd onze winstwaarschuwing aan het eind van deze en aan het begin van een volgende raad: ambities hebben consequenties. Als je niet bereid bent om te accepteren dat energieneutraliteit, gezonde financiën of recreatie gevolgen hebben voor andere ambities, moet je keuzes maken en durven maken. Het lef om dan moeilijke besluiten te nemen, hebben we in deze raad niet altijd terug gezien.

Aandachtspunt

Wij zijn vier jaar geleden gekozen met de woorden dat de toekomst de nodige uitdagingen met zich meebrengt en moeilijke keuzes vergt. Dat blijft ook voor een nieuwe raad een aandachtspunt, want de keuzes worden niet makkelijker. En de uitdagingen ook niet kleiner.  Daar moet een toekomstige coalitie dus voor durven stáán.

Lastenverhoging

Dat gezegd hebbende ligt er hier een begroting voor waarin we er financieel gezond voor staan. Ook dat is aan deze raad te danken. Een begroting waarin we de afgelopen jaren lastenverlichtingen hebben kunnen doorvoeren en er financieel nog steeds gezond voor staan. Redenen om nu wel een lastenverhoging door te voeren, zien wij dan ook niet. We zullen daarvoor straks met bijna alle partijen een amendement voor indienen.

Woningen

Trots zijn wij ook op het feit dat het in deze gemeente eindelijk is gelukt om extra sociale woningbouw te realiseren. Persoonlijk ben ik daar al een jaar of 10 mee bezig en heb ik mij altijd sterk gemaakt voor deze doelgroep. Daarnaast krijgt CPO nu echt een plek en lijken initiatieven nu echt van de grond te komen. Het gaat niet zonder slag of stoot, maar we zijn op de goede weg. Er komen extra woningen voor starters, voor senioren en de kers op de taart is hopelijk dat we met ons aangenomen amendement tijdens de vorige raadsvergadering ook nog iets kunnen betekenen voor de doelgroep die nu tussen wal-en-schip valt: de mensen met te hoge inkomens voor een sociale huurwoning, en te weinig inkomen voor een hypotheek.

Initiatieven

Ook zichtbaar in deze begroting, zijn de vele ontwikkelingen op onderwijsgebied. We zijn in zo ongeveer elke kern wel bezig om na te denken over het vernieuwen van de verouderde en weinig duurzame schoolgebouwen.

Voorzitter, ooit kwam PRO met een idee, welke bij de begrotingsbehandeling vorig jaar werd gesteund en begin 2017 vond hij uiteindelijk plaats: de initiatievenmarkt. We hebben allemaal kunnen zien wat het heeft opgeleverd en wat er met diverse initiatieven is gebeurd. Om met de woorden van een collega raadslid te spreken, is het toch één van de leukste dingen geweest uit deze periode. Er zijn leringen uit te trekken en we wilden één en ander nog even afwachten, vandaar dat we niet bij de P- memo maar nu zouden willen concluderen dat de initiatievenmarkt een succes is geweest. We zouden hem, met enkele verbeteringen in de procedure, dan ook het liefst structureel willen maken.

Begroting

Maar liever nog een stap verder. In het kader van bestuurlijke vernieuwing en nieuwe vormen van democratie doen we, onder meer via ons eigen PROpinie panel en her en der in het land, leuke ideeën op. Ideeën die voortkomen uit de “democratic challenge” en de beweging “code oranje” en waar Kaag en Braassem wat ons betreft mee aan de slag moet. Ideeën als een inwonersbegroting, budget of initiatievenfonds, waarmee we inwoners écht zeggenschap over zijn/ of haar leefomgeving of thema willen geven, maar ook verantwoordelijkheid dragen daarvoor. Zet 1{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} van je begroting op zij en laat de inwoners erover beslissen. Inmiddels hebben we daar, onder aanvoering van PRO en SvkB een mooie motie voor liggen om hieraan te gaan werken, met de steun van andere partijen.

Schaatshal

Als laatste hebben we ook nog een belangrijke en inmiddels niet geheel actuele motie die we in stemming willen brengen. De schaatshal in Leiden. Leiden heeft als centrumgemeente een verantwoordelijkheid om bepaalde voorzieningen voor de regio in stand te houden en daar krijgt de gemeente ook geld voor. Wij zijn dan ook lange tijd van mening geweest dat het in de eerste plaats aan Leiden was om de regio te voorzien van een schaatshal. Die toezegging ligt er inmiddels: Leiden zorgt voor een 250 m baan, maar vraagt een bijdrage van de regio voor een volwaardige ijsbaan. Geen onredelijke eis. Wij zijn van mening dat Kaag en Braassem – zeker gezien ons schaatstalent in de gemeente – een bijdrage kan leveren. Maar dat kunnen wij niet alleen. Nu hebben we in de krant al kunnen lezen dat onze wethouder Hoek de handschoen heeft opgepakt. In onze motie roepen wij de wethouder op om met zijn collega-wethouders in de regio op zoek te gaan naar een verdeling van de lasten op basis waarvan een 333 m of zelfs 400 m baan gerealiseerd kan worden met de principes uit onze MAG in de hand. De motie wordt ook mede ingediend door CDA Kaag en Braassem. Wij hopen dat deze motie de steun krijgt van andere partijen.

Collegebesluit

Voorzitter, ik rond af met één grote zorg: Diftar. Dat systeem, zo riepen wij in de verkiezingen, dient twee doelen: winst voor het milieu en winst in de portemonnee. Op basis van wat wij tot zover hebben kunnen vernemen, hebben we er vier jaar over gedaan om hier uitwerking aan te geven, is de omwisselactie van containers en  de communicatie daarover vanuit Cyclus dramatisch verlopen én – het meest belangrijke – lijken we de oorspronkelijke doelen van milieu en financieel voordeel voor de inwoners niet te halen. We hebben inmiddels in het collegebesluit kunnen lezen dat het college onze vragen en het signaal heeft opgepakt en voorziet in tarieven die lager liggen dan het huidige. Wij zijn benieuwd naar het complete voorstel hierover.

Voorzitter, ik dank u, het college, de ambtenaren, de trouwe aanhangers op de publieke tribune en de raad voor vier enerverende en voor ons zeer zeker ook leerzame jaren.

Kaag en Braassem, 28 oktober 2017 – Maandag 30 oktober staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE: 19.30 UUR

TERUGKOPPELINGEN BIJEENKOMSTEN.

BEGROTING: 20.00 UUR

KOMENDE WERKGROEPEN: 21.30 UUR – 22.00 UUR.

 • Raadswerkgroep financien
 • Raadswerkgroep sociaal domein

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE: 22.00 UUR

VERKIEZINGEN: 22.15 UUR 

RONDVRAAG: 22.45 UUR

 

0 250

Kaag en Braassem, 15 oktober 2017 – Maandag 16 oktober staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE: 19.30 UUR

VERKIEZINGEN

TERUGKOPPELINGEN BIJEENKOMSTEN: 20.30 UUR

KOMENDE VERGADERINGEN: 21.00 UUR – 22.30 UUR.

BESLUITVORMENDE VERGADERING – 23 OKTOBER 
1Opening en mededelingen
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Besluitenlijst besluitvorming raad 9 oktober 2017
5 Lijst ingekomen brieven en collegebrieven
6 Bekrachtiging/opheffen geheimhouding
7 Hamerstukken:
7a Verordening Starterslening Kaag en Braassem 2017
7b Bestemmingsplan Herenweg 69A, Rijnsaterwoude
8 Bestemmingsplan Spijkereiland en Blauwpolderkade
9 Verordening Blijverslening Kaag en Braassem 2017
10 Gemeenschappelijke Regeling ICT Rijn en Braassem
11 Sluiting

OORDEELSVORMENDE VERGADERING – 23 OKTOBER 

1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
5 Programmabegroting 2018 – 2021
6 Bestuursrapportage 2017
7 Vragenkwartier
8 Besluitenlijst politieke avond 9 oktober 2017
9 Sluiting
AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE: 22.30 UUR

RONDVRAAG: 22.45 UUR

 

Kaag en Braassem, 10 oktober 2017 – In de raadsvergadering van maandag 9 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over vijf ruimtelijke keuzes die later dit jaar, in de structuurvisie, hun beslag krijgen. Mooi is dat de nieuwe structuurvisie meer ruimte bevat voor betaalbare woningbouw, maar tot onze teleurstelling lijken de ondernemers in de gemeente de grote verliezer in deze discussie te zijn geworden.

De gemeenteraad heeft onderstaande vijf strategische keuzes gemaakt:

1.    Veenderveld II (bedrijventerrein in Roelofarendsveen) niet te bestemmen als toekomstige ontwikkellocatie voor bedrijven en duurzaamheidsambities (bijvoorbeeld zonneparken en windmolens).
2.    Het regionaal verplichte percentage van 30 procent sociale huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten onder te verdelen in 25 procent sociale huurwoningen en 5 procent sociale koopwoningen.
3.    Duurzaamheidsambities om in de toekomst energieneutraal te zijn vereisen dat de gemeente actief aan de slag gaat met schone energiebronnen als windmolens en solarenergie. Die mogen in de eerste plaats aan de randen van bebouwing komen, maar desnoods ook in het open landschap. Recreatieambities mogen niet ten koste gaan van het open landschap.
4.    Aandacht voor natuur maakt aanduiding NatuurOntwikkelLocatie (NOL, een term die tot nu toe werd gebruikt in gemeentelijke beleidsstukken) niet nodig.
5.    In de Drechtzone (Leimuiden) mag alleen extensieve dagrecreatie plaatsvinden en is niet geschikt voor meer intensieve recreatie.

Discussie
Dat het wenselijk was om de structuurvisie (het toetsingskader bij ruimtelijke ontwikkelingen) te actualiseren, was al langer duidelijk, want de huidige structuurvisie verloor de aansluiting met de verander(en)de buiten- én binnenwereld. Een aantal onderwerpen riepen echter dermate veel discussie op dat de gemeenteraad deze zomer al besloot om een vijftal onderwerpen seperaat en voorafgaand aan de uiteindelijke structuurvisie te behandelen.

Recreatie
PRO was in deze discussie voorstander van om Veenderveld II te bestemmen tot mogelijk te ontwikkelen locatie voor bedrijven en duurzaamheid (windmolens, zonne-energie). Ook de ondernemers hadden aangegeven dit graag te willen. Ook was PRO voorstander van om enige vorm van recreatie toe te staan in de Drechtzone (zoals trekkershutten), terwijl de raad nu de keuze heeft gemaakt om hier uitsluitend dagrecreatie toe te staan. Ook in het overige open landschap krijgen recreatieondernemers in de toekomst, volgens het besluit van de raad, geen kans meer. Een teleurstellende uitkomst dus voor de ondernemers in onze gemeente, maar een meerderheid van de raad houdt vast aan “houden wat we hebben”.

Verstoppertje
PRO had, mede op basis van de uitkomsten van ons PROpinie-panel die we deze keuzes ook hadden voorgelegd, liever de vlucht naar voren genomen. Als je ziet dat toekomstige ontwikkelingen onherroepelijk op ons afkomen, dan kun je daar beter op inspelen. Wat nu gebeurt is dat de gemeenteraad de mond vol heeft van ambities over duurzaamheid en recreatie, maar dat het feitelijk onmogelijk wordt gemaakt om deze te halen. Dat is verstoppertje spelen.

Betaalbare woningen
Mooi is wel dat PRO het voor elkaar heeft gekregen om succes te boeken bij de sociale woningbouw. Onze gemeente kent een tekort aan sociale huur- en koopwoningen. Om die reden bestaat regionaal de afspraak om bij elke nieuwbouwontwikkeling 30 procent te bestemmen voor sociale huur- en koopwoningen. De raad heeft hiervan nu gezegd dat van die 30 procent, 25 procent is voor sociale huurwoningen en 5 procent voor koopwoningen. Naast een tekort aan sociale huur- en koopwoningen kent onze gemeente ook een tekort aan betaalbare woningen voor de zogenaamde tussen-wal-en-schip-groep (denk aan 1-persoonshuishoudens). Dit zijn de mensen met een inkomen boven de wettelijke grens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig verdienen voor een hypotheek.

Winst
Via een amendement dat de raad heeft aangenomen, heeft PRO het voor elkaar gekregen dat een ontwikkelaar de 5 procent sociale koopwoningen mag “inwisselen” voor 20 procent koopwoningen in het betaalbare segment (155.000 – 250.000 euro) voor de doelgroep die nu overal buiten valt. Dat is winst geweest in deze discussie.

Kaag en Braassem, 30 september 2017 – Maandag 2 oktober staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE: 19.30 UUR  

TERUGKOPPELINGEN BIJEENKOMSTEN

KOMENDE VERGADERINGEN: 20.00 UUR – 21.30 UUR

WERKAVONDEN (4 OKTOBER)

REGIO

 1. Opening en mededelingen;
  2. Vaststelling van de agenda;
  3. Verslag 5 april 2017;
  4. Monitor Verbonden Partijen en DVO’s;
  5. Regionale woonagenda;
  6. Schiphol;
  7. Terugkoppeling en vooruitblik Holland Rijnland;
  8. Sluiting.

 

FINANCIEN

 1. Programmabegroting 2018;
  2. Bestuursrapportage 2017 (8-maandsrapportage); De projectenboeken (ter inzage) volgen uiterlijk week 41.
  3. Braassemerland
  Presentatie over de stand van zaken gebiedsontwikkeling (GEM, West-End en De Oevers), stand van zaken en vervolgproces Onteigening De Poelen (fase 3 en 6 GEM), stand van zaken woningmarkt/verkopen in fase 1 en 2 ‘De Akkers”en aanpak bestemmingsplan, hoe gaat de herziening van het bestemmingsplan er uit zien. Na (of tijdens) de presentatie is er kort tijd voor vragen.
  4. Diftar.
  De gemeenteraad heeft besloten om per 1-1-2018 een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing in te voeren. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, die op deze avond toegelicht worden. De volgende deelonderwerpen komen aan de orde: Tarieven afvalstoffenheffing (hoogte vast recht en variabel recht), wijze en moment van inning en regeling voor medisch afval. 

 

RUIMTE

 1. Dorpsperspectieven (extra beeldvorming);
  De MRSV wordt geactualiseerd, waarbij een verdieping van de dorpsperspectieven wordt opgenomen. Aan de hand van informatieavonden in de verschillende kernen en met behulp van een stedenbouwkundig bureau is het eerste concept van de dorpsperspectieven opgesteld.De conceptverbeeldingen zijn op 5 september jl. besproken met geïnteresseerde inwoners, ondernemers en organisaties tijdens een openbare terugkoppelmarkt. Ook de dorpsraden zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de concepten. Op basis van de gemaakte opmerkingen zijn de dorpsperspectieven op een aantal punten aangepast. In bijgevoegd afwegingsdocument kunt u alle opmerkingen terugvinden die zijn gemaakt gedurende het gehele participatietraject van de actualisatie MRSV.
 2. IBOR (landbouwwegen).
  De onderstaande elementen komen aan de orde:
  a. Jaarlijkse evaluatie IBOR met evaluatie programma en ervaringen (korte schets van resultaten inhoudelijk en financieel);
  b. Inzicht bieden in de opgave kunstwerken (opgaven en vertaling naar het budget);
  c. Inventarisatie land- en tuinbouwwegen en eerste indicatie 12 prioritaire knelpunten (deze kunnen later worden uitgewerkt in scenario’s die de raad kan benutten voor vertaling naar een volgende raadsperiode);
  d. Ervaringen uit de inwonersschouw (resultaten en ervaringen van burgerparticipatie delen);
  e. Bespreking van de motie Vreemd aan de orde van de Dag van het CDA met betrekking tot asfalteren fietspaden in rood.

BESLUITVORMENDE VERGADERING – 9 OKTOBER

1 Opening en berichten van verhindering
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Besluitenlijst besluitvorming raad 11 september 2017
5 Lijst van ingekomen brieven en collegebrieven
6 Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
7 Hamerstukken
7a Afwijking Nota Grondbeleid t.b.v. aankoop voormalige waterzuiveringslocatie Woubrugge
7b Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Sopora
7c Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Werkbedrijf Alphen aan den Rijn
7d Bestemmingsplan Bilderdam 28 d, e en f
7e Bestemmingsplan Recreatieperceel Westeinde Leimuiden
8 Bestemmingsplan Van Alcmaerlaan Hoogmade
9 Bestemmingsplan De Baan en Sotaweg
10 Categoriebepaling Verklaring Van Geen Bedenkingen
11 Inhoudelijke keuzes update MRSV
12 Sluiting

OORDEELSVORMENDE VERGADERING – 9 OKTOBER

1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
5 Verordening Blijverslening Kaag en Braassem 2017
6 Verordening Starterslening Kaag en Braassem 2017
7 Gemeenschappelijke Regeling ICT Rijn en Braassem
8 Bestemmingsplan Herenweg 69A Rijnsaterwoude
9 Vragenkwartier
10 Besluitenlijst politieke avond 11 september 2017
11 Sluiting

VERKIEZINGEN -21.30 UUR

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 22.00 UUR

RONDVRAAG – 22.30 UUR