ANBI

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Vereniging PRO Kaag en Braassem een ANBI-status. Dit houdt in dat lidmaatschapscontributie, afdrachten en donaties onder de aftrekbare giften vallen (meer hierover vindt u op de site van de Belastingdienst).

Publicatieplicht
Voor ANBI’s geldt een publicatieplicht over een aantal onderwerpen via internet. Op deze pagina treft u de informatie aan.

Naam
Vereniging PRO Kaag en Braassem

RSIN
853317574

Rekeningnummer
NL94RABO0134 3691 65

Contactgegevens
Tjalk 18
2377 CK  Oude Wetering
Tel: 06-12057756
E-mail: info@prokaagenbraassem.nl
Website: www.prokaagenbraassem.nl

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel om in de raad van de gemeente waarin zij is gevestigd gestalte te geven aan een moderne, vernieuwende, eerlijke, open, transparante politiek. De vereniging bestaat uit leden en sympathisanten uit de gemeente Kaag en Braassem die de doelstelling en de inhoudelijke politieke lijn, waar de ledenvergadering over beslist, van de vereniging onderschrijven. Zij tracht dit doel te bereiken door alle niet met de democratische beginselen in strijd zijnde middelen.

Bestuur
Voorzitter: vacature
Secretaris/penningmeester: vacature
Bestuursleden: Co van de Weteringh en Paul Volwater

Beloningsbeleid
PRO Kaag en Braassem werkt met een vaste kern van vrijwilligers die voor hun inzet en inspanningen een vrijwilligersvergoeding (maximaal € 1.500,= per jaar) kunnen ontvangen.  De raadsleden en eventuele wethouder(s) ontvangen een bezoldiging van de overheid en zullen via afdrachten voor bekostiging van deze vrijwilligers zorg dragen.

Giftenreglement
Politieke verenigingen zijn verplicht een giftenreglement op te stellen waarin zij bepaalt hoe zij omgaat met bijdragen en de openbaarmaking daarvan.

Bijlagen