fractievoorzitter Ruud van der Star

Onze bijdrage bij de behandeling van de programma begroting 2019 in de vergadering van 29 oktober 2018:

De eerste begroting in deze nieuwe collegeperiode, en gelijk een bijzondere. Een begroting die nog voortborduurt op het ingezette beleid van het vorige college met te weinig tijd om de nieuwe ambitieuze samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’ financieel te verwerken. De échte beschouwingen en het debat bij het traject ‘Focus met ambitie’ en de bijbehorende begrotingswijziging volgt daarom begin volgend jaar.

Waar gebruiken we dit moment dan voor? Wat PRO Kaag en Braassem betreft is de begroting meer dan een financieel document met plusjes en minnetjes.  Het is de vertaling van de opdracht van de raad aan het college. En die opdracht  is veel breder en veel omvattender dan de genoemde projecten in ‘focus met ambitie’. Het gaat niet alleen om de knikkers. Het gaat ook om het spel ofwel  om houding en gedrag. De manier waarop we als gemeente gebruik maken van de enorme hoeveelheid kennis en betrokkenheid van onze inwoners. Het innovatief vermogen van ons gemeentebestuur. Een uitnodigende houding. Daarover willen wij het vanavond hebben, als opdracht aan onszelf en het gemeentebestuur. Dan volgen de knikkers later.

 ‘Maak meedoen mogelijk’. de samenwerkingsagenda waar wij trots op zijn. Een agenda met als doel ‘meer gebruik te maken van de kennis en betrokkenheid van inwoners’. Meer aan hen over te laten. Een raad die loslaat en erop vertrouwt dat aansluiten bij de energie van de inwoners meer oplevert dan een gemeenteraad die bepaalt en zegt ‘loopt u maar  achter ons aan’.

Vanavond willen wij aangeven waar wij het college op zullen beoordelen.  Wat vinden wij belangrijk  of waar moet echt een tandje bij. Met een aantal aandachtspunten laten we zien wat we belangrijk vinden en daarnaast willen we bij de portefeuillehouders specifiek wat opdrachten meegeven . Hier kan het college mee op pad, zodat we ons als raad kunnen bezighouden met de onderwerpen waar de politieke verschillen zitten.

De gemeente loopt voorop in innovaties. Een doorontwikkelde samenwerkingsagenda op basis van overeenkomsten. Een verfrissende aanpak op het sociaal domein waarin we écht gebruik maken van de kennis van de inwoners en instellingen. Focus op wat we willen bereiken en daarbij gebruik maken van het oplossend vermogen van de samenleving. Passende en tijdige hulp en meer sturing op effect en resultaat ipv op tarief en aantallen trajecten. Right to challenge wat nu al van de grond komt.

Het college heeft met Kickers en Leimuiden West, al een voorloper hierop geïntroduceerd. Een club die zelf beter en goedkoper de klus kan uitvoeren. Laat het over aan de initiatiefnemers en inwoners zelf. Wat van jezelf is of wordt, daar ben je zuinig op. Diezelfde innovatieve aanpak wensen wij op de nieuwe decentralisaties maatschappelijke zorg, de doorontwikkeling van jeugdzorg, maar ook bij de nieuwe maatschappelijke agenda en uitvoering van de omgevingswet.

De dienstverlening moet echter wel beter. Veel en veel te vaak krijgen wij signalen van inwoners en dorpsraden te horen dan men slecht wordt teruggebeld, brieven en mailtjes onbeantwoord blijven. Men vaak lang in het ongewisse blijft over wat er met een melding is gebeurd. Meldingen zijn gratis tips. Of sterker nog, de inwoners zijn eigenaar van de gemeente. Wij zijn er voor hen. Zij moeten behandeld worden zoals je zelf behandeld wil worden. Klantwaarde centraal. Een eenvoudige opdracht, maar waarschijnlijk een enorme klus: Gemeente, geef antwoord!

En voor wat betreft ICT. We begrijpen dat ICT lastig te begroten is. De techniek gaat door en je loopt dus altijd achter. Wat we niet begrijpen is dat we het in de begroting moeten lezen. Neem ons mee! Maak helder waarom het is zoals het is.

Participatie is voor ons iets anders dan dat ‘alle betrokken inwoners blij zijn’. Ons doel bij participatie is dat we gebruik moeten willen maken van wat inwoners weten, en wij willen dat inwoners invloed kunnen hebben op hoe de eigen woon- en leefomgeving eruit ziet. En als we eenmaal, na een intensief en interactief voortraject, hebben besloten, vaak ingegeven door iets wat moet voor het algemeen belang, dan tonen wij een rechte rug. Dan mag er worden meegepraat over het ‘hoe’ en niet over het ‘wat’. Van ons zult u geen verwijten horen aan het adres van het college als er verzet is vanuit de buurt omdat er iets verandert. U zult ons horen als er geen gebruik is gemaakt van de in onze gemeenschap aanwezige kennis om die verandering mogelijk te maken en tot dat bepaalde besluit te komen. Dat is echt iets anders. Zorg dus dat je weet waar de kennis zit en zorg dat je mensen op onderwerp weet te betrekken. Het college mag weten dat ze op ons kunnen rekenen als zij op deze manier onderwerpen voorbereiden.

Voor wat betreft de oproep per portefeuillehouder als eerste:

  1. De burgemeester, die zichtbaar, aanspreekbaar en betrokken is en moet blijven. Daar zijn we trots op. Wel verzoeken wij haar om eens goed te kijken naar regelgeving in de apv. Wij denken dat het met minder regels kan. En de aanpak van alcohol en drugs is nobel, maar gaat pas werken als er meer aandacht komt voor het culturele aspect. Pas als men weet wat het probleem is, is men ontvankelijk voor strenge maatregelen. Bij aanpak hoort ook preventie. En bij handhaving hoort begrip voor het doel. Wij steunen de ambitie, maar willen meer vernuft en nuance bij een integrale aanpak.
  1. Wethouder Schoonderwoerd heeft een beleidsrijke portefeuille met daarin zowel de nieuwe Maatschappelijke Agenda als de Maatschappelijke Omgevingsvisie. Twee trajecten die zich uitstekend lenen voor een innovatieve, participatieve aanpak. Neem voor de omgevingsvisie de ervaring van de MAG als voorbeeld, gooi alle beleidsstukken en wetgeving aan de kant en kijk naar wat je wil als gemeente.
  1. Wethouder van der Wereld heeft participatie in haar portefeuille. Participatie hoeft dus wat ons betreft niet te leiden tot geen insprekers en het aantal tegenstanders van een te nemen besluit is niet maatgevend voor het feit of de participatie geslaagd is. Wel verwachten wij een stevige doorontwikkeling. Geef inwoners het recht om uit te dagen. Ontwikkel de initiatievenmarkt door tot een initiatievenfonds. Pionier met een burgeraudit, forum of begroting. Minder politiek en meer zeggenschap voor inwoners. Laat zien dat je begrijpt wat er in de samenwerkingsagenda staat. Bij reconstructies van wijken zijn we op de goede weg met participatie. Er wordt geen trottoirband meer verlegd zonder informatieavond en nieuwsbrief en nieuwe straten en speelpleinen worden zelfs ontworpen door de buurt. Ga hiermee door.
  1. Daarnaast heeft Wethouder Peters met de portefeuille openbare ruimte volop kansen om de verantwoordelijkheid terug te leggen bij inwoners. Ook zullen we haar kritisch blijven volgen op de onderwerpen rondom afvalbeleid en infrastructuur.
  1. En als laatste Wethouder van der Meer. Die zullen wij stevig steunen in haar opdracht om uitnodigender en vernieuwendere planologisch beleid te voeren. Geef ruimte aan inwoners, binnen duidelijke kaders. En de wethouder die CPO in plannen echt een kans gaat geven.

Als laatste een oproep aan ons allen. We staan aan het begin van een belangrijke periode waar forse besluiten zullen moeten worden genomen als het gaat om onze toekomst. Wonen, werken, recreëren, energietransitie: ze vragen allemaal ruimte. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we het in de raad vooral gaan hebben over deze opgaven en onze kostbare en niet oneindig beschikbare tijd niet verdoen met eindeloos vergaderen over details. Het ambtelijk apparaat bezighouden met talloze vragen over uitvoeringszaken. Onze agenda is ambitieus en dient geweldig goede, raadsbreed gedragen doelen. Die kunnen we alleen realiseren als we daar met elkaar onze energie in steken. PRO zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen en is bereid op zoek te gaan naar consensus. Maar wel over zaken die er toe doen en die we met elkaar als focus en ambitie hebben benoemd. Wij kijken uit naar de samenwerking met de raad, het college en danken nu al, aan de start van deze periode, de ambtelijke organisatie voor al hun inzet en loyaliteit.

Maak meedoen mogelijk. Wij maken dat mogelijk door los te laten in vertrouwen, op die punten waarover we het eens zijn en de onderwerpen beet te pakken die we raadsbreed als ambitie hebben geformuleerd.

Focus, met ambitie!