Kaag en Braassem, 16 april 2015 – PRO Kaag en Braassem heeft vragen gesteld met betrekking tot burgerinitiatieven en participatie in onze gemeente. Burgerparticipatie is een breed begrip, maar PRO vraagt zich met name af wat we binnen het gemeentehuis op dit moment hebben en wat er nodig is om concrete initiatieven daadwerkelijk te kunnen laten slagen.  

PRO gelooft in de kracht van inwoners. We willen daarom inwoners meer betrekken bij hun eigen wijk en omgeving. In plaats van de gemeente die de buitenruimte invult met groen en speelplekken, moeten inwoners kunnen meebeslissen over de invulling van hun eigen wijk. Deze participatie van inwoners levert uiteindelijk niet alleen een grotere tevredenheid over de eigen leefomgeving op, maar het versterkt de sociale cohesie in een straat of wijk.

Visie PRO: “Er zijn mogelijkheden voor kleine en grote (burger)initiatieven. Wij geven duidelijk aan wat die mogelijkheden zijn”
Dan is het uiteraard wel de bedoeling dat die er gaan komen. Maar voordat we hiermee aan de gang gaan willen wij eerst weten wat er op dit moment is. Ruud van der Star: “Tijdens de verkiezingen ven in de loop van dit jaar bespraken we in de fractie dikwijls mogelijke initiatieven. Het was en is voor ons niet altijd duidelijk waar een inwoner moet zijn om het initiatief concreet te maken. Wij zijn niet  op zoek naar een extra loket of een dikke beleidsnota. We willen duidelijkheid scheppen en  ervoor zorgen dat we inwoners de goede kant op kunnen sturen. Mede door de uitgave “met burgers” zijn wij extra geïnspireerd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen .

Visie PRO: “Wij stellen duidelijke kaders. Waar mogelijk faciliteren wij initiatieven of verlenen wij een financiële bijdrage.”
“Je zou jezelf als gemeente op burgerparticipatie moeten testen, waarmee je achterhaalt, op welk moment, waar en waarom inwoners vastlopen tijdens het proces van een initiatief. Volg de inwoner met dat goede initiatief. Waar belt hij naartoe? Wie krijgt hij aan de lijn? Wat is het traject dat een inwoner doorloopt? Is het proces goed afgerond?”

Inwoners denken vaak op een andere manier dan hoe de gemeente is georganiseerd. We zouden het hele proces vanuit hun perspectief moeten bekijken. Wij zijn benieuwd naar de beantwoording van deze vragen, wat ons in staat stelt om met raad en college te werken aan inspanning op dit gebied en zorgen dat dit onderwerp hoog op de agenda komt.

Schriftelijke vragen PRO burgerinitiatieven incl. bijlage