Kaag en Braassem, 28 maart 2014 – Alle partijen in de gemeenteraad van Kaag en Braassem – VVD, D66, CDA, SvKB en PRO – streven naar een krachtig uitvoerend bestuur, dat  kan rekenen op een brede steun van de inwoners. Vanuit hun programma’s onderschrijven alle partijen een vernieuwing van het besluitvormingsproces. Een proces waarin de inwoners een grotere rol krijgen.

GEEN INSPRAAK AAN DE ACHTERKANT, MAAR INVLOED AAN DE VOORKANT.

Akkoord op hoofdlijnen
Om daadkracht in besluitvorming te bereiken, sluiten de partijen een akkoord op hoofdlijnen met visies op bepaalde thema’s; ‘wat willen we bereiken?’. Binnen deze hoofdlijnen gaat de gemeente met inwoners, maatschappelijke organisaties, dorpsraden, bedrijven en verenigingen in gesprek over de uitwerking ervan; ‘hoe willen we dat bereiken?’. Slechts op een beperkt aantal onderdelen worden in een coalitieverband ‘harde’ afspraken gemaakt. Denk hierbij aan zaken op financieel gebied.

Van, voor en door inwoners
De gemeente kent ruim 25.000 betrokken inwoners, die niet altijd betrokken zijn bij de gemeentelijke besluitvorming. Een kleine groep bestuurders neemt dus besluiten met gevolgen voor álle inwoners. Nu de gemeente steeds meer taken en minder geld krijgt, ligt er niet alleen een noodzaak om dit anders te organiseren, maar vooral ook een kans. De inwoners krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid. 

Participatie op de agenda
De ontwikkeling en voorbereiding van de besluitvorming gebeurt via het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming). De invloed van inwoners, dorpsraden, bedrijven, verenigingen en organisaties wordt ‘aan de voorkant’ georganiseerd en niet zoals nu via ‘inspraak aan de achterkant’. Dit leidt tot een optimaal gebruik van de kennis en kunde van inwoners en vergroot de betrokkenheid in de dorpen.

De raad stelt samen met het college kaders voor participatie op, om de betrokkenheid van inwoners, bedrijven enzovoort te borgen. Nieuwe ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van grote groepen inwoners en die vragen om een antwoord van de gemeente, lenen zich bij uitstek voor participatie. En vergunningverlening juist weer minder. Door deze verschillen kan de inzet en vorm van participatie per onderwerp of thema verschillen. De raad draagt bij aan de interactie en neemt uiteindelijk het besluit.

Passend vergadermodel
Om participatie in het besluitvormingsproces vorm te geven, ontwikkelt de raad een nieuw vergadermodel. In dat nieuwe model kan het college, meer dan voorheen, met wisselende meerderheden steun zoeken voor haar beleid. Dit biedt iedere partij de gelegenheid om voor hen belangrijke elementen uit hun verkiezingsprogramma te realiseren. De winst voor inwoners is dat de gemeentelijke besluitvorming voor hen toegankelijker is.