Kaag en Braassem, 3 november 2014 – Kaag en Braassem heeft een nieuwe begroting voor het jaar 2015! De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met het huishoudboekje van de gemeente voor het komende jaar. Daarnaast hebben de politieke partijen in de Algemene Beschouwingen aangegeven waar zij de prioriteiten in 2015 leggen. De Algemene Beschouwingen van PRO lees je hier.

De begroting voor het komende jaar laat voor de komende jaren een stabiel, positief beeld zien. Toch is er zorg. 2015 wordt een onzeker jaar. De gemeente neemt taken van de Rijksoverheid over op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen voor soms de helft van het budget. En iemand die zorg of ondersteuning nodig heeft, moet hier altijd op kunnen rekenen. Dat betekent dat de gemeente deze taken veel slimmer moet uitvoeren. Het risico blijft echter bestaan dat de kosten hoger zullen uitvallen dan begroot.

Voorzichtig
Daarom is het belangrijk om wat vet op de botten te hebben. Dat gaat, na een uitgebreide bezuinigingsronde in de afgelopen jaren, de goede kant op. De reserve van de gemeente bedraagt bij aanvang van het nieuwe begrotingsjaar 8,4 miljoen euro, maar het nieuwe, omvangrijke takenpakket van de gemeente brengt ook grote financiële risico’s met zich mee. Om die reden heeft PRO ervoor gepleit om in de begroting voor 2015 voorzichtig te zijn en niet halsoverkop douceurtjes uit te delen.

Afvalstoffenheffing
Toch hebben we wel kunnen realiseren dat de tarieven in de gemeente alleen stijgen met de inflatiecorrectie, gaat de OZB met 1,5 procent omlaag en daalt ook de afvalstoffenheffing. Meerpersoonshuishoudens gaan 12 euro minder betalen aan afvalstoffenheffing en eenpersoonshuishoudens 8 euro. Daarmee is de afvalstoffenheffing nagenoeg kostendekkend. Toch denkt PRO dat we deze verder omlaag kunnen brengen. We hebben het college dan ook opgeroepen om te onderzoeken of er slimme manieren zijn om duurzamer én goedkoper afval in te zamelen.

Toeristenbelasting
Van alle bezuinigingsmaatregelen die in het recente verleden zijn ingezet, is nu 3,6 miljoen gerealiseerd. Dat is best een prestatie. Slechts enkele maatregelen om de inkomsten te verhogen zijn, vanwege hun complexiteit, nog niet doorgevoerd. Het gaat om een precarioheffing op uitstallingen en het invoeren van toeristenbelasting. Aangezien de begroting voor het komende jaar er solide uitziet, heeft PRO andere partijen gevraagd om in het komende jaar te bezien of het nog wel nodig is om deze maatregelen in te voeren. Met name ondernemers worden er enorm mee belast, maar ook de gemeentelijke organisatie krijgt te maken met fikse bureaucratie om deze belastingmaatregelen te kunnen innen.

Al met al wordt 2015 een enorm belangrijk en spannend jaar. Niet alleen krijgt de gemeente te maken met grote onzekerheden, ook passeert het komende jaar heel veel nieuw beleid de gemeenteraad. Beleid waarin inwoners, veel meer dan voorheen, hun invloed hebben kunnen laten gelden. Dat nieuwe beleid zal zijn weerslag vinden in de begroting van 2016. PRO kijkt er naar uit!