Kaag en Braassem, 25 april 2015 – Nadat vorige week het raadsbrede akkoord is ondertekend, is het nu ook duidelijk wie dat gaat uitvoeren. Met deze collegevorming is de laatste stap naar een nieuw bestuur gezet. PRO Kaag en Braassem en CDA zijn tot de conclusie gekomen, dat de wethouderskandidaten die VVD en SvKB naar voren hebben geschoven, de juiste partners zijn om de klus waarvoor de gemeente staat, te klaren.

Fractievoorzitter Floris Schoonderwoerd van PRO licht toe: ‘We hebben een helder proces doorlopen waarbij elke stap vooraf door alle fractievoorzitters is goedgekeurd. Uiteindelijk is D66 is buiten de boot komen te vallen. Dat moet logischerwijs teleurstellend zijn, maar om een succesvolle nieuwkomer niet op te nemen in de coalitie moet je zwaarwegende argumenten hebben. Die waren er, al hadden alle partijen goede wethouderskandidaten. Het proces om tot een keuze te komen is vertrouwelijk geweest om mensen en partijen niet te beschadigen, maar uiteindelijk is gekozen voor de partijen waarmee wij het meest op één lijn zaten.’

Het uitgangspunt van PRO en het CDA is daarbij van meet af aan geweest om een stabiel en krachtig bestuur te vormen dat kan rekenen op een brede steun van inwoners en is opgewassen tegen de zware taken die op de gemeente afkomen. Een nieuw besluitvormingsmodel vormt hiervoor de basis. Schoonderwoerd: ‘In dat nieuwe model kan het college van burgemeester en wethouders, meer dan voorheen, met wisselende meerderheden steun zoeken voor haar beleid. Dit biedt iedere partij, ook D66, de gelegenheid om voor hen belangrijke elementen uit hun verkiezingsprogramma te realiseren. De winst voor de inwoners is dat de gemeentelijke besluitvorming voor hen toegankelijker is.’

Portefeuilleverdeling
De personen die als wethouder de komende jaren de gemeente vertegenwoordigen zijn Floris Schoonderwoerd (PRO), Henk Hoek (CDA), Yvonne Peters (VVD) en Harry van Schooten (SvKB). De voorlopige portefeuilleverdeling is als volgt uit:

Floris Schoonderwoerd (loco-burgemeester 1 – formatie 1.0): Wonen, zorg, welzijn en vervoer; economie en werk; coördinerend wethouder 3 decentralisaties en Maatschappelijke Agenda; Kernen in hun Kracht; herijking MRSV; onderwijshuisvesting.

Henk Hoek (loco-burgemeester 2 – formatie 1.0): Middelen (inclusief financiën); grondzaken en (maatschappelijk) vastgoed; jeugd en onderwijs (inclusief decentralisatie); sport; Beukenlaan, Nieuwe Wetering Noord en Hussonshoek; projecten; aanbesteding openbare ruimte.

Yvonne Peters (loco-burgemeester 3 – formatie 0.9): Milieu/duurzaamheid; groen, natuur, landschap en cultuur; recreatie en toerisme; land- en tuinbouw/greenports; dienstverlening; communicatie/burgerparticipatie; wijken en kernenbeleid; vernieuwing; Braassemerland; Centrumplan Leimuiden en Drechthoek; toezicht en handhaving voor het gedeelte dat onder ruimtelijke ordening valt.

Harry van Schooten (loco-burgemeester 4 – formatie 0.6): Leefomgeving (openbare ruimte – exclusief aanbestedingen); verkeer; ruimtelijke ordening (inclusief vergunningen); Roelofarendsveen Zuid.

Marina van der Velde-Menting (burgemeester – formatie 1.0): Personeel en organisatie; ICT; coördinatie dorpsraden; regiozaken; toezicht en handhaving (gedeelte APV); wettelijke taken; Schiphol/geluidshinder; aandeelhoudersvergaderingen (beleidsdeel bij portefeuillehouder); openbare orde en veiligheid, RDOG; gemeentelijke basisadministratie/verkiezingen); APV; gebouwenbeheer.