Kaag en Braassem, 1 april 2014 – PRO Kaag en Braassem en CDA gaan samen op zoek naar een breed gedragen coalitie. Na de informerende gesprekken met alle partijen blijkt, dat PRO Kaag en Braassem en het CDA programmatisch het dichtst bij elkaar liggen op de taken die beide partijen als zeer belangrijk beschouwen.

Dat zijn de nieuwe taken in het sociaal domein (de drie taakvelden die van het Rijk bij de gemeenten worden ondergebracht: jeugd, zorg en werk via de participatiewet) inclusief de daarvoor benodigde financiën, het creëren van kansen in de regionale samenwerking en het kernenbeleid. PRO Kaag en Braassem (PRO) wil daarom eerst met het CDA verder onderhandelen. Beide partijen gaan kijken hoe zij een coalitie kunnen vormen die de gemeente een stabiel bestuur oplevert met een stevig draagvlak onder de inwoners. Het liefst doen zij dit met een derde partij erbij. Pas als deze derde partij gevonden is, wordt er inhoudelijk gesproken over het coalitieakkoord.

Breed draagvlak
Daarnaast wordt voordat het uiteindelijke coalitieakkoord definitief wordt vastgesteld, ook gewerkt aan het bereiken van een zo groot mogelijk draagvlak. Partijen beraden zich nog op de wijze waarop dit vorm moet krijgen. De partijen streven ernaar een coalitieakkoord op hoofdlijnen te sluiten.

Verdiepende gesprekken
PRO heeft, als grootste partij in Kaag en Braassem, informerende gesprekken gevoerd met alle partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen. In deze gesprekken is steeds de visie van de partijen op de verkiezingsuitslag, de belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar en de meest gewenste coalitie aan de orde geweest. De komende tijd zullen verdere verdiepende gesprekken worden gevoerd.