“We willen de mogelijkheid om meer woningen te realiseren in onze regio, met name in de kleinere kernen, om zo de leefbaarheid van deze dorpen in stand te houden.” Die luid en duidelijke boodschap bracht PRO Kaag en Braassem naar voren bij de bespreking van de Strategische agenda Rijn- en Veenstreek gisteravond. Een belangrijke avond, want deze strategische agenda bepaalt grotendeels welke keuzes op het gebied van ruimte de gemeente komende jaren kan maken.

Rijn- en Veenstreek is een subregio van Holland Rijnland met ongeveer 120.000 inwoners. Ook Kaag en Braassem hoort bij Rijn- en Veenstreek. Het gaat om afspraken over de toekomst van de regio op het gebied van ruimte. Nadenken over onze regio dus, en de impact daarvan binnen onze eigen gemeentegrenzen voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. Spannend, interessant en zeker ook leuk! In de behandeling van het stuk benadrukte PRO het belangrijk te vinden dat er voldoende aandacht is voor genoeg ruimte voor het realiseren van woningen in onze regio.

Boeren helpen bij toekomstbestendig bestaan

Ook andere thema’s komen aan bod in de strategische agenda, zoals bodemdaling en stikstofuitstoot. PRO Kaag en Braassem onderschrijft het belang en de innovatiekracht van de agrarische sector in onze regio. We willen dan ook het verzoek doen om onderzoek te doen naar het volgende uitgangspunt: we willen dat er agrarische activiteiten gaan plaatsvinden die passen bij de omgeving, dus waarbij het gebruik het waterpeil volgt en niet andersom.

Bedrijventerreinen en wonen niet mengen

Een ander punt van de strategische agenda betreft het intensiveren en verduurzamen van de bedrijventerreinen waar dat mogelijk is, met ruimte voor het combineren van wonen en werken. PRO wil weten of dit betekent dat er gekeken wordt naar wonen op bedrijventerreinen. PRO Kaag en Braassem is daar geen voorstander van: bedrijventerreinen zijn bedoeld voor bedrijven die daar de mogelijkheid moeten krijgen om zich te ontwikkelen.

Ambities energieneutraal bijstellen?

Gemeente Kaag en Braassem heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. In de strategische agenda wordt gesproken over energieneutraal in 2050, terwijl onze gemeente zich nog altijd richt op 2040. PRO Kaag en Braassem vraagt andere fracties hoe reëel zij het nog vinden om 10 jaar eerder energieneutraal te zijn dan de rest van de regio, en hoe zij dit zien in relatie tot de ruimtelijke claim op ons open landschap binnen onze gemeentegrenzen. Het lijkt er in toenemende mate op dat de Rijnstreek een aantrekkelijk bod kan doen richting Rijk, provincie en randstad, maar dat dit evenwicht wel moet blijven en juist het karakter van het tussenliggende gebied bewaard moet blijven.

Compliment

Wat PRO Kaag en Braassem betreft ligt er een mooi stuk en hebben de makers goed werk verricht. Een compliment naar de opstellers is op zijn plek: voor de integraliteit waarmee de strategische agenda is voorbereid en voor het zorgvuldig wegen van alle ruimteclaims zodat het zoet en zuur verdeeld worden. We zijn blij met de ambities voor meer wonen en mobiliteit richting Alphen en met de toenemende aandacht voor de bescherming van het open landschap in relatie tot kleinschalige bouwmogelijkheden in het Groene Hart.