PROpinie onderzoek MRSV Natuur Ontwikkel Locaties

4. Natuur Ontwikkel Locaties

Tekst in huidige MRSV
Als versterking van het landschap en als recreatief element is het mogelijk om binnen de gemeente zogenaamde Natuur Ontwikkel Locaties (NOL) voor te stellen. In het plassengebied ligt bij deze locaties het accent vooral op natuur, in combinatie met waterberging. Deze gebieden zijn beperkt toegankelijk. Een enkele voorziening (zoals bijvoorbeeld een vogelkijkhut) geeft het een extra recreatieve waarde. Op een aantal plekken zijn NOL’en mogelijk met een intensief karakter, die ook kunnen dienen als kleinschalige transferia.

Voorgestelde variant: Aandacht voor natuur maakt aanduiding NOL niet nodig

De aanduiding NOL in de huidige MRSV heeft niet geleid tot een ontwikkeling van natuur op één van de aangeduide locaties. Tevens is het doel van een aanduiding als NOL onduidelijk.
Voorgesteld wordt om in het thema Recreatie het onderscheid in intensieve (geel) en extensieve (groen) recreatiezones te behouden.
Bij intensieve recreatiezones kunnen meer mensen verblijven en zijn er meer publiek aantrekkende activiteiten mogelijk. Er is horeca aanwezig, parkeerruimte en (grootschalige) verblijfsrecreatie is toegestaan. Extensieve recreatiegebieden kennen wandel- en fietsroutes of een picknickplaats. Er zijn elementen die de beleving van de relatief rustige omgeving mogelijk maken zoals een vogeluitkijkpunt of laarzenpad. De aanduiding van een NOL is daarbij overbodig.

Door de natuur- en landschappelijke waarden per gebied vast te leggen in ruimtelijke plannen en zo mogelijk natuurontwikkeling te bevorderen, borgen we de toekomst van (nieuwe) natuur in onze gemeente. De versterking van de landschapswaarden en de biodiversiteit staat in die gebieden voorop. Afwegingen over recreatieve ontwikkelingen worden gemaakt op basis van een concreet initiatief, waarbij er steeds aandacht is voor gebieden met natuur- of landschappelijke waarden. Initiatieven die bijdragen aan onze groei als recreatiegemeente worden omarmd. Per initiatief geldt er maatwerk en wordt gekeken of, hoe en in welke mate het inpasbaar is in het landschap. Bij een goede inpasbaarheid moet het initiatief doorgang kunnen vinden.

Opmerking bij deze variant:

  • We behouden de aanduiding van een intensieve of extensieve recreatiezone in de MRSV.
    We schrappen de aanduidingen NOL en het begrip NOL verdwijnt uit de MRSV.

Variant 2: Natuurontwikkellocaties als aantrekkelijke recreatieve plek

Een NOL duidt aan dat de locatie een natuurlijke én (intensieve of extensieve) recreatieve potentie heeft. Nabij Wijde Aa en Kaag ligt het accent bij deze Natuurontwikkellocaties vooral op natuur en waterberging. De gebieden zijn (beperkt) toegankelijk voor wandelaars en fietsers of per boot. Accenten om de belevingswaarde te verhogen hebben een extensief karakter zoals een laarzenpad of vogelkijkpunt.
Op locaties nabij Koppoel of langs de Braassemermeer zijn Natuurontwikkellocaties met een intensief karakter, waar mountainbikeroutes, verblijfsrecreatie en horecagelegenheden met parkeervoorzieningen denkbaar zijn.

Opmerkingen bij voorgestelde variant:

  • Variant houdt in dat de aanduiding (extensieve en intensieve) NOL in de MRSV, naast de
    aanduiding van de intensieve en extensieve recreatiezones, behouden blijft.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Ga naar onderzoek Drechtzone