Kaag en Braassem, 18 april 2014 – Het streven van de vijf politieke partijen (PRO, CDA, SvKB, D66 en VDD) om samen een raadsbreed akkoord op te stellen, is geslaagd. De raadsleden kozen voor deze manier van samenwerken, omdat er grote uitdagingen op de gemeente afkomen. Dan is het belangrijk dat er een zo groot mogelijk draagvlak in de raad is over de manier waarop de gemeente hiermee omgaat.

Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin staat ‘wat’ de partijen willen bereiken. De vraag ‘hoe willen we dat bereiken?’ ligt straks bij de inwoners, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen en andere groepen in de samenleving. Dit is meteen het meest in het oog springende van dit raadsbrede akkoord: de nieuwe manier van besluitvorming. Die gaat uit van invloed aan de voorkant, in plaats van inspraak aan de achterkant. Het instrument hiervoor is participatie. Wat staat er nog meer in het akkoord?

Regiegemeente

In het akkoord staat ook dat de gemeentelijke organisatie ontwikkelt naar een regiegemeente. Dit houdt in, dat de gemeente zich geleidelijk meer uit de uitvoering terugtrekt en meer stuurt op resultaten voor de inwoners. De rol van de gemeente hierbij is vooral verbindend en faciliterend. Dit resulteert in een slimme organisatie waar de kwaliteit, kennis en kunde op een hoger niveau komen. Verbinding, samenwerking en eigen regie van ondernemers, inwoners, verenigingen en organisaties dragen bij aan dit hogere kwaliteitsniveau. Inwoners krijgen een grotere rol  en nemen eigen verantwoordelijkheid.

Herkenbare dorpen

Als regiegemeente stuurt de nieuwe raad op effecten en resultaten, zonder daarbij voorbij te gaan aan de sfeer en gebruiken die karakteristiek zijn voor de dorpen. Zij vertrouwt op de kracht van inwoners. De leefbaarheid in het dorp bepalen de inwoners zelf. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en daar hecht de raad waarde aan. Dorps- en wijkraden, platforms voor jongeren en ouderen en andere belangengroeperingen, zijn voor de gemeente belangrijke partners.

Uitgangspunt: geen lastenverhoging

De gemeente staat voor een degelijk en realistisch financieel beleid. Uitgangspunt hierbij is, dat zij de gemeentelijke taken zonder verdere lastenverhogingen uitvoert. De economie vertoont weliswaar lichte tekenen van herstel, maar de tijden zijn nog steeds onzeker. Daarnaast komen er de komende tijd veel taken vanuit het rijk naar de gemeente, waarop ook nog eens een bezuiniging staat.

Nieuwe taken

Vanaf 2015 krijgt de gemeente er in het sociale domein taken bij: jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. Er komt echter veel minder geld naar gemeenten toe, dan er nu aan deze taken wordt uitgegeven. Slimmer en beter organiseren van de (nieuwe) taken is dus hard nodig. Hiervoor gaat de gemeente de ondersteuning aan inwoners anders organiseren. Dit is een doorlopend proces; de gemeente wil de ondersteuning aan haar inwoners steeds verbeteren en vernieuwen. De inwoners staan centraal. Bij de overgang naar de nieuwe taken, stelt de gemeente dan ook alles in het werk voor een ‘zachte landing’: niemand mag tussen wal en schip raken. De WMO-adviesraad wordt hierbij als belangrijke gesprekspartner gezien.

Recreatie

De leefomgeving stopt niet bij de dorpsgrenzen. De schoonheid van Kaag en Braassem zit ook in ons uitgestrekte buitengebied, doorregen met watergangen, plassen en meren. Hier kan iedereen van genieten: inwoners, bezoekers, toeristen, recreanten. Iedereen is welkom. We staan voor versterking van onze positie als recreatiegemeente.

Regio: samen sterk

Vanuit haar zelfstandige positie maakt de gemeente gebruik van en draagt ze in de regio bij aan de uitvoeringskracht, het kennisnetwerk en de lobbyfunctie richting andere regio’s, provincie en rijk. Op deze manier pakt ze de grote vraagstukken aan. Samenwerken is immers efficiënter, goedkoper en soms gewoon een wettelijk verplichting. De meerwaarde van samenwerking heeft zich in de afgelopen jaren bewezen.

Fusie nu niet aan de orde

Door doeltreffende samenwerking met de regio blijven we voorlopig zelfstandig. De gemeente heeft een positief kritische houding en zij is zich ervan bewust, dat zij een aantrekkelijke samenwerkingspartner (moet) zijn. De gemeente richt haar blik naar buiten. Op de regio, provincie en landelijke politiek, en vervult vanuit een zelfstandige positie de taken die op haar afkomt.

Niet alles ligt vast

Niet alle thema’s zijn terug te vinden in het akkoord. Er blijven onderwerpen waar de raadsfracties verschillend tegenaan kijken. Dergelijk onderwerpen komen in debatten met inwoners, dorpen, belangenorganisaties, verenigingen aan de orde.

Het volledige raadsakkoord kunt u hier downloaden.

Hoe verder?

Nu het akkoord gesloten is, volgt de formatiefase; het selecteren van bestuurders die daadkrachtig uitvoering geven aan het akkoord. Binnenkort worden hiervoor de eerste gesprekken gevoerd.