Uitnodiging: fractievergadering PRO

Kaag en Braassem, 23 februari – Maandag 26 februari staat er een openbare fractievergadering op het programma. Via deze weg willen we iedereen die geïnteresseerd is, uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Onderstaand vind je diverse informatie en de agenda voor deze avond.

START FRACTIE: 19.30 UUR
TERUGKOPPELINGEN 

Besluitvormende raad – 5 maart – 19.45 uur
1 Opening en berichten van verhindering
2 Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen
4 Besluitenlijst besluitvorming raad 18 december 2017
5 Lijst ingekomen brieven en collegebrieven
5.a Brieven
5.b Collegebrieven
6 Bekrachtiging geheimhouding
7 Bestemmingsplan Noordeinde 43 Roelofarendsveen
8 Sluiting

Oordeelsvormende raad – 5 maart – 20.00 uur
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen
5 Extra Sociale Woningbouw: Locatie Gerardusschool Oude Wetering
6 Wijziging APV aanlijnplicht honden buiten bebouwde kom
7 Bestemmingsplan Hoekstuk 10 A, Kaag
8 Bestemmingsplan Herenweg 14b, Rijnsaterwoude
9 Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol
10 Bestemmingsplan Woelige Baren, Oude Wetering
11 Krediet vervanging veerstoep Kaageiland
12 Bestemmingsplan Buitengebied Oost
13 Bestemmingsplan Dorpsstraat 2-6 Leimuiden
14 RDOG concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 RDOG HM
15 Vangnetuitkering 2017
16 Vragenkwartier
17 Besluitenlijst politieke avond 22 januari 2018
18 Sluiting

VERKIEZINGEN EN CAMPAGNE: 21.30 UUR
Voortgang bespreken en rollen.

AFSPRAKEN KOMENDE PERIODE – 22:00 UUR

RONDVRAAG  – 22.15 UUR