Verkiezingen 2.022 (nov 2021)

De raadsperiode zit er bijna op. Ambities zijn gerealiseerd of in gang gezet. De Omgevingsvisie is vastgesteld. De laatste voortgangsmonitor is besproken. De laatste programmabegroting is vastgesteld. Tijd om vooruit te kijken naar een volgende raadsperiode. Tijd om na te denken over ontwikkeling van een nieuwe agenda voor de volgende raadsperiode. Wat gaan we (anders) doen? Waar gaan we prioriteit aan geven? Hoe gaan we dat doen? En met wie?

Ons voorstel zou zijn om de komende maanden te werken aan een agenda voor de volgende raadsperiode. Een uitnodigende agenda voor onze gemeente, gezamenlijk opgesteld door politiek én samenleving. Niet na de verkiezingen net als de vorige verkiezingen, maar nu vóór de verkiezingen van 16 maart 2022.

We gebruiken hiervoor de huidige agenda en beleid als vertrekpunt. En bekijken vanuit dat oogpunt wat de komende periode nodig is.

We zouden dat kunnen doen door het volgende te doen:

Komende maanden tot de verkiezingen:

  1. Gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en halen op wat er de komende raadsperiode moet gebeuren (dit doen we natuurlijk continu en weten we daarom grotendeels al);
  2. We evalueren de huidige samenwerkingsagenda op vorm en inhoud en passen verbeteringen toe op de ontwikkeling van de nieuwe agenda;
  3. We leggen de concept partijprogramma’s over elkaar en brengen de overeenkomsten en verschillen in beeld (op basis van thema avonden kunnen we dit aanvullend toetsen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties)
  4. We stellen een gezamenlijke concept raadsagenda/ koers / bouwstenen op waarin de overeenkomsten zijn uitwerkt en de verschillen per partij zijn weergegeven en uitgelegd;
  5. Elke partij voert campagne op de opgaven en onderwerpen die voor hen prioriteit hebben.

Na de verkiezingen:

  1. We maken de concept raadsagenda/ koers af op basis van de verkiezingsuitslag;
  2. We zoeken daar het beste bestuur bij om deze koers tot uitvoering te brengen.

Dit is slechts op hoofdlijn een voorstel om te komen tot de ontwikkeling van een nieuwe agenda. Uiteraard moeten we met elkaar bepalen op welke manier zowel de agenda als de ontwikkeling ervan, verder wordt vormgegeven en op welke manier input wordt opgehaald en inhoud met elkaar wordt gedeeld en besproken. op de veelgestelde vragen pagina heb ik geprobeerd antwoord te geven op vragen die vanuit de politiek zijn gesteld.

25 november 2021

Ruud van der Star

Fractievoorzitter PRO Kaag en Braassem

Mogelijke tijdlijn van ontwikkeling van concept raadsagenda:

November                            Opdracht partijen (besturen, fracties, leden, etc) tot uitvoering van ontwikkeling van raadsagenda nieuwe raadsperiode

November                            Kick off met partij vertegenwoordigers en driehoek (griffie, burgemeester, secretaris) met ambtelijke ondersteuning om invulling te geven aan dit proces

November/December            Evaluatie huidige samenwerkingsagenda

November/December            Start inhoudelijk proces en ophalen input inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties

December/ januari                 Inventarisatie verkiezingsprogramma’s

Januari/                                Concept agenda ter bespreking met politiek en inwoners in verschillende sessies

Februari                                Concept agenda gereed voor gebruik voorafgaande de verkiezingen

16 maart 2022                       Verkiezingen

Maart                                    Afronden concept agenda op basis van verkiezingsuitslag

Maart/ april                           Selecteren van bestuur voor uitvoering van agenda

Mogelijke vorm en inhoud van de concept koers:

De agenda is een doorontwikkeling van de huidige samenwerkingsagenda, waarbij gezocht wordt naar de gezamenlijk koers, met ruimte voor verschillen tussen partijen. Huidige agenda, ambities en beleid vormen het vertrekpunt voor de inhoud. De inhouden kan op thema, onderwerp of dorp worden geformuleerd. Er zouden op onderwerpen wisselende meningen of meerderheden kunnen zijn . Wat pas na de verkiezingen op basis van de uitslag en het democratisch proces duidelijk kan zijn. Verschillen of nuances tussen partijen zouden kunnen worden aangeduid met een kleur. Net als de omgevingsvisie zal ook hierbij gelden hoe concreter hoe beter, maar ook hoe moeilijker raadsbreed , danwel meerderheden te vinden zijn en dus in de komende raadsperiode nog uitwerking behoeven (voorheen paarse blokken).