Belasting (nu!) verder omlaag

Jaarlijks presenteert het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden) cijfers over de lastendruk per gemeente. Zeg maar, de hoogte van alle belastingen en leges die een huishouden aan de gemeente betaalt.  Kaag en Braassem behoort steevast tot de gemeenten met een hoge lastendruk. Toegegeven, de cijfers van het Coelo zeggen niet alles. Onze gemeente meet een groot oppervlak en een slappe veenbodem waardoor Kaag en Braassem altijd hoge kosten heeft voor wegonderhoud, bruggen en andere voorzieningen in de openbare ruimte. PRO Kaag en Braassem is echter van mening  dat er wel grenzen zitten aan wat de gemeente van inwoners kan vragen.

Lastendruk

Uitgangspunt is daarom dat lasten niet verder mogen stijgen dan het inflatiepercentage. Wij zijn er trots op dat de afgelopen jaren, onder aanvoering van PRO Kaag en Braassem, de lastendruk is gedaald en we enkele plaatsen lager op de Coelo-ladder zijn gekomen. Ook bij de laatste begroting hebben we het initiatief genomen om een voorgenomen belastingverhoging terug te draaien. In de periode 2018-2022 zal PRO Kaag en Braassem zich blijven inzetten om onze lastendruk te laten dalen, zodat Kaag en Braassem niet meer bij de absolute koplopers van Nederland hoort.

Besparen op afval

Volgens PRO Kaag en Braassem is er ruimte om de lastendruk te verlagen. Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met ons afval. Nu betalen alle inwoners een min of meer gelijk bedrag aan afvalstoffenheffing. Dat kan slimmer. Bijvoorbeeld door alleen te betalen voor de keren dat de grijze bak aan de weg wordt gezet. Op centrale punten in de gemeente staan afvalverzamelstations voor papier, kleding, glas en plastic. Mensen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk gescheiden afval in te zamelen waardoor de hoeveelheid grijs afval zo klein mogelijk blijft. Dat betekent dat de container minder vaak aan de weg hoeft te staan.

Positief effect

Dit kan op jaarbasis veel geld opleveren en het is goed voor het milieu. Deze uitgangspunten waren voor ons de afgelopen periode van toepassing bij de invoering van een nieuw systeem. Diezelfde uitgangspunten zullen de komende periode uitgangspunt zijn voor ons. Een nieuw afvalsysteem dat zowel de milieudoelstellingen dient als een positief effect heeft op de lastendruk. Andere modellen, die niet bijdragen aan de milieudoelstellingen of leiden tot een hogere belastingdruk, zal PRO Kaag en Braassem niet ondersteunen. Streng sturen op lastendruk is mogelijk. Wat PRO Kaag en Braassem betreft kan en gaat de belasting (nu!) verder omlaag!