Bewust beter kiezen voor duurzaamheid

Hoe hebben onze kinderen het in 2040 als zij volwassen zijn? Is de aarde in staat om onze huidige leefwijze te dragen? Zijn we in staat én bereid om ons aan te passen aan klimaatveranderingen? Hoe is werk en zorg verdeeld? Kan iedereen meedoen? Die vragen staan centraal als het gaat om duurzaamheid. Als we een duurzaam Kaag en Braassem willen moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. De gemeenteraad lijkt hiertoe bereid. Sterker nog, Kaag en Braassem is niet alleen roomser dan de paus, we zijn duurzamer dan Parijs (Klimaatakkoord Parijs: energieneutraal in 2050. Kaag en Braassem heeft de ambitie uitgesproken dit al in 2040 te bereiken).

Versnelling

Duurzamer, niet alleen in de zin van energiebesparing en -opwekking, maar ook in verantwoordelijkheid nemen over bijvoorbeeld onze afvalstromen en het opbouwen van een sociaal duurzamere samenleving. Om een substantieel verschil te maken en een versnelling te realiseren is het nodig om duurzaamheid te verankeren in alles wat we doen. Dat betekent dat het dus om alle beleidsterreinen gaat en een zaak van de lange adem is. En, een kwestie van rechte ruggen en stevige knieën.

Lelijk

Met roepen dat alles duurzamer moet en dat de technologie van de toekomst ons daar wel gaat brengen, redden we het niet. Zonder stevige keuzes, geen duurzaamheid. Windmolens, zonne-energieparken? Veel mensen vinden ze lelijk, maar we hebben ze nodig als we de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040 willen halen. PRO Kaag en Braassem is, zoals gewoonlijk, bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen als moeilijke keuzes ons dwingen om vast te houden aan langere termijndoelstellingen als duurzaamheid. Dus óók als die windmolen bij een van ons of bij u in de achtertuin moet komen.

Gevolgen

De windmolen is een voorbeeld dat laat zien dat de gevolgen van duurzaamheid en energieneutraliteit groot zijn. En in Kaag en Braassem mogen we nog wel wat concreter worden als het gaat om projecten en maatregelen die bijdragen aan onze doelstellingen. In de afgelopen jaren werden projecten als ‘bloemrijke bermen’ gemakshalve als duurzaamheid beschouwd. En hoewel wij ze prachtig vinden, dragen deze voorbeelden niet bij aan een energieneutrale gemeente.

Vraagstukken

Welke maatregelen moet je dan wel nemen om in 2040 energieneutraal te zijn? Hoe geef je op een gestructureerde en realistische manier duurzaamheid een plaats in het gemeentelijk beleid? Welke rol kan je als gemeente het beste vervullen? Hoe zorg je ervoor dat inwoners en bedrijven betrokkenheid omzetten in daden? Dat zullen wat ons betreft de grootste vraagstukken zijn waar we in de komende jaren aan moeten werken. Want vele kleine en losse projecten dragen een beetje bij, maar dé route naar 2040 hebben we nog allerminst in het vizier.

Waar staan we nu?

Om verder te komen, moeten we eerst weten waar we staan. Een zogenaamde nulmeting om te kunnen bepalen waar de focus moet liggen en of er vooruitgang wordt geboekt. Er zijn verschillende instrumenten die hiervoor kunnen worden gebruikt en wat PRO betreft is een combinatie ervan de beste methode. We noemen er drie.

 1. De gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI)
 2. Waar staat je gemeente?
 3. De klimaatmonitor

Op basis van de gegevens uit de Gemeentelijke Duurzaamheidindex en Waar staat je gemeente zien we dat onze gemeente op een aantal gebieden goed scoort ten opzichte van het gemiddelde. Er zijn ook veel gebieden waar het écht beter moet. Deze gebieden dienen, indien mogelijk, voorrang te krijgen bij het op te stellen beleid.

Tot slot

Om de beweging van torenhoge ambitie naar concrete uitvoering te krijgen is het zaak dat partijen helderheid geven. Waar gaan we wat toestaan? Wel zo eerlijk. Hieronder treft u onze concrete agenda waar de gemeente mee aan de slag kan en als kader kan bieden bij het beoordelen van plannen en verzoeken.

 

 1. De strook tussen A4 en Nieuwe Wetering (gemeentegrond) bestemmen voor lokale energiecorporatie Nieuwe Wetering.
 2. Opbrengsten van een zonneveld of windmolens moeten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. De lokale gemeenschap ervaart zowel het zuur als het zoet.
 3. Het weiland tussen Groenreycycling en A4 mag bestemd als zonneveld.
 4. Veenderveld II (achter de geluidswal, langs de infrastructuur bundel, kan beschikbaar gemaakt voor duurzaamheid, plek voor een lokale energiecorporatie.
 5. De gemeente geeft het goede voorbeeld: al het gemeentelijk vastgoed per 2022 energieneutraal
 6. Daken van scholen, sporthallen en zwembaden worden beschikbaar gemaakt voor lokale energiecorporaties.
 7. Led-verlichting in lantaarnpalen
 8. Windmolens staan we alleen toe langs bestaande bundels van infrastructuur.
 9. De gemeente laat verschillende voorbeelden van businesscases maken: we roepen woningeigenaren op om zich aan te melden voor een pilot. We laten uitrekenen wat zij komende 20 jaar aan energie gaan betalen. Wat hebben we aan financiële en milieuwinst als we datzelfde bedrag nú investeren in ‘nul op de meter/energieneutraal/zuiniger maken van de woning’. Deze businesscase kan als voorbeeld dienen voor anderen.
 10. We maken met de corporaties een actieplan  over de hoe de afgesproken investering van 10 miljoen (prestatieafspraken] gaat landen in de huurwoningen en welke bijdragen dit levert aan een duurzaam Kaag en Braassem.
 11. Per 2020 moeten alle nieuwe woningen gasloos.
 12. Kaag en Braassem opent besprekingen met de grondexploitatiemaatschappij  Braassemmerland en MeerWonen over duurzame innovaties. Hoe kunnen we met warmte/koude opslag en de temperatuurswisselingen van het Braassemermeer (winter/zomer & diep en ondiep) gebruikt worden de wijk te verwarmen?
 13. We starten een inventarisatie bij ondernemers op bedrijventerreinen. Wie wil meedoen aan een lokale energiecorporatie en hun daken bedekken met zonnepanelen?
 14. Kaag en Braassem gaat echt werk maken van het uitbreiden van de beschikbaarheid van elektrische laadpalen voor auto’s.
 15. Met LTO starten we gesprekken en doen onderzoek naar de bereidheid van het beschikbaar stellen van daken van agrarisch vastgoed voor zonnenergie en/of lokale energiecorporaties.

Beweging

PRO heeft deze duurzaamheidsparagraaf opgesteld om in beweging te komen. PRO benoemt een aantal concrete acties en doelen, om aan te geven dat het ons serieus is en we bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om concrete uitvoeringsprojecten. Wij realiseren ons namelijk dat ferme ambities forse keuzes met zich meebrengen. In ons landschap zullen concrete veranderingen plaatsvinden en we begrijpen als geen ander dat we inwoners en stakeholders binnen de gemeente nodig hebben om tot draagvlak en uitvoering te komen. Maar we erkennen ook de urgentie van de opgave. Daar passen rechte ruggen en stevige knieën bij.  Bewust beter kiezen voor duurzaamheid!