De kunst van investeren in cultuur

Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot je blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De waarde van cultuur voor onze lokale samenleving is groot. Cultuur gaat voor PRO Kaag en Braassem over het delen van (creatieve) uitdrukkingsvormen, kennis, ervaringen en meningen. Cultuur is een dynamisch systeem waarin we waarden, symbolen en identiteiten creëren en met elkaar confronteren.

Reparatie

PRO Kaag en Braassem heeft moeten constateren dat cultuur in gemeentelijke beleidsdocumenten, zoals de Maatschappelijke Agenda van Kaag en Braassem, onderbelicht is. Dat vraagt reparatie en een extra investering in 2018-2022.

Ontplooiing

Het bestaansrecht van cultuur ligt niet in het in overvloed aanwezige maatschappelijk vastgoed, wat in toenemende mate leeg komt te staan, energieonvriendelijk is en niet meer past bij de eisen van de huidige tijd, maar in de verbinding met de samenleving. PRO Kaag en Braassem kiest daarom voor een beleid dat prioriteit geeft aan de maatschappelijke waarde van cultuur: focus op de doelen die we nastreven met cultuur en investeer gericht in creativiteit en ontplooiing in plaats van te investeren in duur, leegstaand vastgoed. In dat geval investeren we namelijk in stenen, terwijl dit geld moet gaan naar cultuur. PRO Kaag en Braassem wil geen cent bezuinigen op cultuur, maar juist het geld wat bestemd is voor cultuur daarvoor vrijmaken. Als dat lukt, kunnen we stellen dat er meer financiële armslag is voor cultureel Kaag en Braassem, minder leegstand van maatschappelijk vastgoed (dood geld wat beschikbaar kan komen voor cultuur) en sprake is beter uitgeruste, toekomstbestendige locaties.

Legitimatie

PRO Kaag en Braassem zet in op cultuurbeleid dat de samenleving raakt en in beweging brengt, bijdraagt aan de ontwikkeling van een eigen identiteit en van collectieve waarden. Met andere woorden: cultuur wordt pas écht belangrijk als je het kunt gebruiken om je eigen leven en dat van anderen vorm te geven. Voor PRO Kaag en Braassem ligt daar de legitimatie om te investeren in cultuurbeleid en dit doen wij dan ook graag.

Samenvattend:

  1. PRO Kaag en Braassem stelt vast dat de gemeente Kaag en Braassem geen bezuinigingstaakstelling heeft op maatschappelijk vastgoed en houdt hieraan vast;
  2. PRO Kaag en Braassem stelt vast dat er veel geld wat beschikbaar kan zijn voor cultuur vast zit in ongebruikte, energieonvriendelijke gebouwen die niet voldoen aan de eisen van de huidige tijd;
  3. PRO Kaag en Braassem stelt vast dat er veel maatschappelijk vastgoed in de gemeente aanwezig is dat problemen heeft in de exploitatie en erg geholpen zouden zijn met een betere bezetting teneinde de relevantie van die objecten te versterken;
  4. PRO Kaag en Braassem stelt vast dat doelen op het gebied van cultuur onderbelicht zijn in de huidige Maatschappelijke Agenda;
  5. PRO Kaag en Braassem stelt voor een hoofdstuk aan de Maatschappelijke Agenda toe te voegen op het gebied van cultuur en daar, in overleg met cultureel Kaag en Braassem, een voorstel voor aan de gemeenteraad te doen;
  6. PRO Kaag en Braassem stelt voor om per 2018 de structurele besparing die de gemeente zal realiseren door het sluiten van Alkebucht beschikbaar te stellen als extra investering voor cultuur.
  7. De kunst van investeren in cultuur is PRO Kaag en Braassem menens. Boter bij de vis. We omarmen de realiteit van de veranderende wereld en maken geld, dat nu ‘vast’ zit in inefficiënt vastgoed, structureel beschikbaar voor cultuur. Cultuur beweegt, Kaag en Braassem beweegt mee. De kunst van investeren in cultuur.