Economische ontwikkelingen, dat loont!

PRO Kaag en Braassem wil kansen benutten door ondernemers ruim baan te geven. De OVA (Ondernemersvereniging Kaag en Braassem) en de Ondernemersvereniging Kaag en Braassem Oost (OVKB Oost) trekken op het punt van gebiedsbrede thema’s samen op. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke visie op de economie in Kaag en Braassem. Met deze visie, die draagvlak heeft in hun achterbannen, hebben deze ondernemersverenigingen bewezen een meer dan volwaardige gesprekspartner te zijn van de gemeente.

UPDATE 18 november 2018: PRO wil lokale ondernemers helpen met ontwikkeling bedrijventerreinen

Dienstverlenende houding

Ondernemers zijn van groot belang voor onze gemeenschap. Ze zorgen voor werkgelegenheid, sociale samenhang, dynamiek en tonen op veel terreinen al jarenlang hun maatschappelijke betrokkenheid. Ondernemers mogen vanzelfsprekend een dienstverlenende houding van de gemeente verwachten. Dat kan volgens PRO Kaag en Braassem beter dan nu het geval is.

Grond

Concreet wil PRO Kaag en Braassem ook op economisch gebied de klant centraal stellen. Stel je voor: je rijdt als ondernemer door onze gemeente. Je ziet een stuk grond te koop en denkt: een mooie plek om mijn bedrijf te vestigen. Dan zou het zo fijn zijn om die vraag in één keer bij de gemeente neer te leggen. De gemeente zorgt dan dat de juiste vergunningen worden aangevraagd óf koppelen terug wat er nodig is.

Vestigingsplaats

Of, een ander voorbeeld: de flitsvergunning! Je loopt het gemeentehuis binnen met een vergunningaanvraag en komt naar buiten met een vergunning. Een bestemmingsplan in een maand? Het kan! Als je maar wil.

Zo ver is Kaag en Braassem echter nog niet, maar daar wil PRO Kaag en Braassem wel naar toe. Dat is immers ook goed voor de gemeente zelf. Zo wordt Kaag en Braassem aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven. Dat is weer van groot belang voor de werkgelegenheid en de daling van de werkloosheid.

Werk is de beste sociale zekerheid

Gemeenten worden in de toekomst volledig verantwoordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering en voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten. Die taken liggen nu nog bij de Rijksoverheid, maar komen straks op het bordje van gemeenten. De uitgangspunten van PRO Kaag en Braassem zijn dat we mensen beoordelen op wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen. Iedereen doet mee. Werk is de beste sociale zekerheid. En werken loont! Niet alleen voor de werkende zelf, maar voor de maatschappij als geheel. Minder uitkeringen, minder schulden. Het hebben van een baan is van groot belang. Werk is het beste middel om zelfstandig te zijn en mee te doen aan de samenleving.

Ingewikkeld

Werkgevers zijn de belangrijkste spil om deze idealen te verwezenlijken. Voor ondernemers is het nu vaak ingewikkeld, gecompliceerd en onaantrekkelijk om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat ‘Den Haag’ de sociale werkvoorzieningen in ons land heeft dichtgegooid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ligt de verantwoordelijkheid voor deze doelgroep wél volledig bij reguliere werkgevers en de gemeente.

Belemmeringen

Aan de gemeente en de ondernemers dus de uitdaging om te zorgen dat deze doelgroep aan de slag komt in reguliere banen. Lukt dat niet, dan komt de Rijksoverheid met een boete. Dat willen wij voorkomen, omdat we dat écht een verkeerde prikkel vinden om deze groep mensen aan het werk te krijgen. Liever richten we met een ondernemers een systeem in waarbij het voor een ondernemer aantrekkelijk wordt om deze doelgroep in dienst te nemen. Een systeem waarbij belemmeringen voor een ondernemer worden weggenomen. PRO Kaag en Braassem vindt dat de gemeente hier actief op moet inzetten. De gemeente ontzorgt de ondernemer.

Houding

En gelukkig doet Kaag en Braassem het goed als het gaat om ‘werk’: de werkloosheidscijfers in onze gemeente zijn door de crisis gestegen, maar regionaal nog steeds onder het gemiddelde. Dat moet zo blijven. Dat vraagt een actieve en vooral een pro-actieve en toegankelijke houding.

Infrastructuur

Wij herkennen ons zeer in de opsomming van aandachtspunten in de visie van de ondernemersverenigingen. Eén item willen wij hier uitlichten. Kaag en Braassem heeft onlangs een nieuw bestemmingsplan Baan-Sotaweg vastgesteld waar verschillende tuinbouwbedrijven maar ook de stichting Naktuinbouw zijn gevestigd. In de visie van de Greenport is dit gebied aangewezen als duurzaam tuinbouwgebied, maar moderne tuinbouw gaat gepaard met meer en zwaarder verkeer dan vroeger het geval was.

Ontsluitingsweg

Het tuinbouwgebied aan de Baan-Sotaweg is alleen bereikbaar via een woonwijk. Dat vinden wij niet wenselijk. ook het aangrenzende bedrijventerrein Lasso-Noord is slechts met één weg bereikbaar. De hulpdiensten hebben aangegeven dat bij calamiteiten een tweede toegangsweg belangrijk is. Wij zouden de financiële mogelijkheden willen onderzoeken om dit gebied beter te ontsluiten. Dat is in het verleden al eens gebeurd, maar de visie Greenport, de veiligheid op de Lasso-Noord, het toegenomen aantal vrachtwagens, de recente vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de bestemming duurzaam tuinbouwgebied is bestendigd en de economische agenda bieden genoeg aanknopingspunten om serieus te kijken naar een tweede ontsluitingsweg Baan-Sotaweg.

Openbaar vervoer

PRO Kaag en Braassem zet zich in voor betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer. De komende jaren worden met name in Roelofarendsveen veel woningen gebouwd. De behoefte aan openbaar vervoer stijgt en dit is dan ook hét moment om bij de regio en de provincie aan te dringen op passende OV-verbindingen, bijvoorbeeld door een halte toe te voegen bij het Veenderveld. Dat bedrijventerrein is nu nauwelijks door het OV ontsloten.

Leegstand winkelpanden

We lezen dagelijks in de kranten over failliet gaande winkelketens. Een logisch gevolg van de toenemende detailhandel aankopen op internet. Ons commercieel (maar ook maatschappelijk vastgoed) loopt snel leeg. De toenemende leegstand zal een item worden in winkels, kantoren, scholen, verzorgingstehuizen en kerken. En de snelheid waarmee dat gebeurt neemt alleen maar toe. Het is niet eenvoudig om dit proces te stoppen. De meeste oorzaken zijn zelfs onomkeerbaar. De opkomst van het internet bijvoorbeeld veroorzaakt een slagveld onder retailers. Ondertussen neemt onze mobiliteit toe. Wie gaat winkelen, maakt daar tegenwoordig een dagje uit van in geliefde steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht of Groningen. De lokale middenstand heeft veelal het nakijken.

Eisen

Is dat een probleem? Nee, niet per definitie. Eerder een gevolg van ons eigen consumptiegedrag. PRO Kaag en Braassem kiest er dan ook niet voor om te vechten tegen de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen. Wij kiezen deze als uitgangspunt. We vinden andere manieren om te winkelen, te werken en te recreëren en stellen andere eisen aan onze voorzieningen. Die betere, mooiere, luxere, en/of goedkopere voorzieningen hebben vervolgens een groter verzorgingsgebied nodig om overeind te blijven. Een veranderende vraag naar voorzieningen (en dat daarmee andere voorzieningen overbodig worden) is dus niet erg, maar het vraagt wel om beleid en planologische sturing. Aan leegstand en verpaupering hebben we niets.

Functies

Wij zijn daarom zeer terughoudend met het toevoegen van nieuwe winkelruimtes in Kaag en Braassem en we willen met winkeliers nadenken over functies die aan een centrum toegevoegd zouden kunnen worden, zodat de winkelcentra die we hebben een eerlijke kans op een duurzame toekomst hebben. Vervolgens is het aan de inwoners of zij die kans grijpen (door het boodschappengedrag) en ook vinden dat het winkelgebied van belang is voor het dorp.

Samenvattend:

  1. Gebruik de visie van, en het overleg met, de gezamenlijke ondernemersverenigingen als belangrijke input voor het Economisch beleid.
  2. Stel als gemeente de klant / ondernemer centraal.
  3. Kom tot procesoptimalisaties waardoor zowel inwoners als ondernemers veel meer geneigd zijn tot meedenken.
  4. Maak het voor ondernemers aantrekkelijk om mensen met een beperking in dienst te nemen door hen op dit gebied volledig te ontzorgen.
  5. Ontsluit de gemeente beter voor toerisme en daag ondernemers in de agrarische sector uit om een steentje bij te dragen in de recreatieve sfeer.
  6. Wees voorzichtig met het toevoegen van nieuwe winkelruimtes in Kaag en Braassem en denk met winkeliers na welke functies er aan een centrum kunnen worden toegevoegd die passen bij winkelen om op deze manier de winkelcentra die we hebben een eerlijke kans op een duurzame toekomst te geven.

Focus op economische ontwikkeling, dat loont!