Groot worden door klein te blijven!

De taken en rollen van de gemeente zijn de afgelopen jaren fors verandert en die beweging duurt nog voort. De Rijksoverheid gaat nog meer taken overhevelen naar gemeenten. De tijd dat de gemeente er vooral was voor paspoorten, bouwvergunningen en verenigingssubsidies, is voorbij. De gemeente van nu gaat over gezondheidszorg, begeleiding van dementerende ouderen, problemen in gezinnen en mensen zonder baan. Kortom, het bieden van zekerheid en het zorgen voor een vangnet voor diegene die het echt nodig hebben. 

Schaal

Daarnaast krijgt de gemeente steeds vaker te maken met vraagstukken die de gemeentegrens overstijgen: bodemdaling, klimaatbeleid, energievraagstukken, arbeidsmarkt- en woningmarktvraagstukken. Die nieuwe rollen en grensoverschrijdende vraagstukken vragen om een capabele overheid. Hiervoor is kennis, kunde en continuïteit nodig en om die expertise in huis te hebben, is schaal nodig. Een gemeente van 25.000 inwoners kán niet alles zelf.

Dichtbij én regionaal

Taken op het gebied van ondersteuning, (jeugd)zorg, werk en inkomen moet de gemeente dichtbij huis organiseren. Inwoners, verenigingen en dorpen krijgen hier een grotere verantwoordelijkheid. Voor de gemeente de uitdaging om te organiseren dat de gemeenschap die rol pakt. Dat is een van de redenen dat PRO Kaag en Braassem ervoor kiest om niet te fuseren. De afstand tussen inwoner en bestuur is al groot, maar nog te overbruggen met inspanningen van beide.

Buren

Maar wij kunnen niet zonder onze buren. Wij maken volop gebruik van voorzieningen die onze grotere buurgemeenten ons te bieden hebben. Denk hierbij aan musea en theaters, maar ook voor voorzieningen als (beroeps)onderwijs, ziekenhuizen, detentiecentra, verslavingszorg en daklozenopvang zijn wij afhankelijk van onze grotere buurgemeenten. Tel daarbij op dat verschillende vraagstukken op het gebied van wonen, klimaat en de arbeidsmarkt niet lokaal op te lossen zijn en het is duidelijk dat zelfstandig blijven alleen mogelijk is door voorop te lopen in regionale samenwerking.

Groot worden door klein te blijven!