Iedereen doet mee

Wij vormen samen de maatschappij. Het uitgangspunt van PRO Kaag en Braassem is: iedereen hoort erbij. We willen dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de samenleving. Op dit moment hebben we aparte scholen voor leerlingen met beperkingen en is er een sociale werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap. Ook bestaan er nogal wat vooroordelen over ouderen en hun bijdrage aan de maatschappij. In de verzorgingsstaat hebben we voor ieder probleem een passende, op zich zelf staande, oplossing gevonden. Het werkt, maar is duur, vaak niet efficiënt en niet voldoende effectief. Mensen institutionaliseren en hun verantwoordelijkheid neemt af. PRO Kaag en Braassem zet vanaf nu niet meer in op zorgorganisaties, maar op het organiseren van zorg.

Samenwerking

Daar is een omgeving voor nodig die ruimte biedt aan mensen zoals ze zijn en ze niet direct uitsluit omdat er “iets” mee is. Dat vereist samenwerking, die niet kan worden afgedwongen, maar wel kan worden gestimuleerd.

Afwijken

Samenwerking tussen de overheid, ondernemers, onderwijs, professionele (zorg)organisaties, verenigingen en inwoners. Bijvoorbeeld door mensen niet meer per busje naar een instelling te rijden voor dagbesteding, maar te zorgen dat in het eigen dorp ook mogelijkheden zijn om te komen tot een zinvolle invulling van de dag. Bedrijven nemen mensen in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt en kinderen die afwijken van het gemiddelde, gaan zoveel als mogelijk naar een reguliere school.

Bijdrage

Veel verenigingen zijn bereid om een stap extra te doen dan alleen het verenigingsleven te laten bloeien. Diverse klussen die altijd door talloze vrijwilligers zijn vervuld, kunnen ook door of in samenwerking worden gedaan met mensen met een arbeidsbeperking. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren als vrijwilligers binnen deze verenigingen.

Geen cent

In onze gemeente staan daarnaast vele mooie verenigingsaccommodaties die amper gebruikt worden en veel vaker ingezet kunnen worden voor projecten om iedereen mee te laten doen aan de samenleving.  Om deze verbinding te laten slagen is er samenwerking nodig met instellingen, want zij beschikken over de deskundigheid om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden en te ondersteunen. PRO Kaag en Braassem neemt deze beweging serieus en bezuinigt geen cent op verenigingen. Sterker nog, we dagen hen uit om een nog grotere rol te pakken als het gaat om het organiseren van activiteiten en ondersteuning voor en door kwetsbare doelgroepen. In ruil hiervoor ontvangen zij een een extra stimuleringsbijdrage.

Aanbod creëren voor kwetsbare doelgroepen dichtbij en voor iedereen zichtbaar draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet, erbij hoort en oud kan worden in het eigen dorp in plaats van binnen de muren van een instelling. Dat is dé opgave voor de samenleving.

Geen kind buitenspel

Sommige gezinnen zitten in een lastige financiële situatie. Geen kind mag de dupe worden van de financiële situatie van de ouders. PRO Kaag en Braassem wil een financieel ruimhartig beleid voor kwetsbare gezinnen zodat elk kind deel kan nemen aan sport, welzijn en cultuur.

Dementievriendelijk Kaag en Braassem

Op dit moment zijn er in Nederland 260.000 mensen die lijden aan een vorm van dementie. 100.000 hiervan zijn (nog) niet gediagnosticeerd. In 2040 zullen dit er, door de opkomende vergrijzing, 500.000 zijn. De wetenschap maakt ondertussen vorderingen. Niet in het genezen, wel in het steeds eerder kunnen vaststellen van de diagnose. Worden we de ziekte van Alzheimer de baas? Daar is veel geld, zorg, creativiteit, geduld en liefde voor nodig. De mensen die het hebben en hun naasten moeten er tot die tijd mee omgaan.

Afhankelijk

Dat is niet makkelijk. Het verhaal over dementie is dat als je het krijgt, je alles verliest wat je hebt: je verstand, je geheugen, je zelfstandigheid, je vermogen om te communiceren. Dementie is een onomkeerbare hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van zorg. We moeten ons daarom altijd blijven beseffen dat dementie meer is dan geheugenverlies.

Ondersteuning

Ook in Kaag en Braassem gaat de bevolking vergrijzen. Het aantal mensen met dementie zal toenemen. Aan de gemeente en de gemeenschap de gezamenlijke plicht om hierin een rol te pakken door begrip te hebben voor mensen met dementie, een ondersteuningsprogramma te organiseren en de mantelzorgers te ondersteunen. PRO Kaag en Braassem wil de eerste stappen om een dementievriendelijke gemeenschap worden, voortzetten. Dat willen we onder meer door in te zetten op mantelzorgondersteuning, dagbesteding te organiseren vlakbij huis, de Alzheimercafes voort te zetten en casemanagement te organiseren zodat de cliënt en zijn/haar omgeving  vanaf de indicatie één aanspreekpunt hebben om  hen de weg te wijzen en ondersteuning te bieden bij alles wat op hen afkomt. Wij willen een gemeenschap zijn die weet hoe je dit ziektebeeld kan herkennen en weet hoe hiermee om te gaan.

Statushouders

De toename van het aantal nieuwe Nederlanders is bijna dagelijks in het nieuws. PRO kaag en Braassem kiest ervoor om deze mensen duurzaam te huisvesten. Niet op verzamelplekken in tijdelijke wooncontainers, maar verspreid door de kernen in reguliere woningen. Dit verhoogt de kans op een succesvolle integratie. Dat statushouders in Kaag en Braassem komen wonen is geen nieuw fenomeen: sinds jaar en dag verhuizen asielzoekers die een verblijfsvergunning ontvangen (en zo ‘statushouder’ worden) van een asielzoekerscentrum naar een eigen woonruimte in een gemeente.

Nieuw zijn de grotere aantallen van met name 2015 en 2016. PRO Kaag en Braassem wil de dienstverlening in het sociaal domein zo inrichten dat we deze grotere aantallen nieuwe inwoners goed kunnen opvangen en zo snel mogelijk kansen bieden om te integreren en participeren.

Totaalaanpak

Uit het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR), ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie’ blijkt het belang van gelijktijdig werken aan huisvesting, taal, opleiding, werk,  communicatie en veiligheid. Die totaalaanpak is voor statushouders essentieel.

Integratie

PRO Kaag en Braassem wil dat iedereen meedoet en extra inzet op deze groep nieuwe Nederlanders. Alle aspecten waar een statushouder mee te maken krijgt binnen de gemeente moeten soepel gebeuren: het inschrijven bij de gemeente, het inrichten van de woning, het leren van de taal, het vinden van (vrijwilligers)werk, het volgen van onderwijs en scholing, het regelen van een inkomen en geldzaken, zorgvoorzieningen, integratie en inburgering. Het gaat om dienstverlening waar een groot aantal verschillende organisaties bij betrokken is, zowel binnen als buiten de gemeente. Dat is complex, maar moet staan als een huis om een snelle integratie van deze groep mensen mogelijk te maken. Alleen zo kunnen zij zo snel mogelijk doorstromen naar een reguliere baan. En werk is de beste sociale zekerheid en de grootste kans op volledige integratie.