Initiatievenfonds voor betrokken inwoners

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft PRO Kaag en Braassem al aandacht geschonken aan de wens om de initiatievenmarkt door te ontwikkelen. Ook is er in een breed ondersteunde motie opgeroepen om met een voorstel te komen met mogelijkheden om de lokale democratie te verfrissen. Dit voorstel is één van de doorontwikkelingen die PRO Kaag en Braassem voorstaat.

Initiatievenfonds voor betrokken inwoners Vergroten van de kennis en betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie is een speerpunt van PRO Kaag en Braassem. In de afgelopen periode hebben we verschillende initiatieven genomen om daar handen en voeten aan te geven. Eén van de initiatieven van PRO Kaag en Braassem was de initiatievenmarkt. De strekking van deze markt staat beschreven in onderstaande samenvatting van het persbericht uit 2016:

Kaag en Braassem, 21 december 2016 – Bij het vaststellen van de begroting vorige maand, heeft de gemeenteraad €75.000 vrijgemaakt voor initiatieven van inwoners van de gemeente Kaag en Braassem. Bij de behandeling van de begroting diende PRO Kaag en Braassem een voorstel in voor het organiseren van een initiatievenmarkt en dat werd door de gemeenteraad gesteund. Iedereen die een idee heeft om Kaag en Braassem groener, speelvriendelijker, veiliger of gewoon beter te maken, vragen we om dat idee te presenteren op een initiatievenmarkt. Wellicht wordt jouw idee op 22 februari uitgekozen om ten uitvoering te brengen.”De ingediende initiatieven worden beoordeeld op het belang voor de gemeenschap, de originaliteit, het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en sociale omgeving en de zelfwerkzaamheid. Een jury gevormd uit inwoners van Kaag en Braassem adviseert daarbij de gemeenteraad en beoordeelt de initiatieven. Na de initiatievenmarkt en de input van de jury, bespreken de zes fracties van de gemeenteraad de gepresenteerde initiatieven. De basis voor de beoordeling is zowel het raadsakkoord  ‘Anders denken Anders Doen’ als de eigen politieke prioriteit van een fractie.

Verantwoordelijkheid

De initiatievenmarkt werd een groot succes. 25 initiatieven kwamen binnen. Het bewijs dat er veel kracht, energie, betrokkenheid en creativiteit aanwezig is in onze dorpen en dat mensen bereid zijn hier uitvoering aan te geven. Dit succes moeten we vasthouden en verder stimuleren. Geen eenmalige ‘pot met honing’, maar blijvend aandacht aan schenken. Dit succes moet dan ook een structureel vervolg krijgen en de initiatieven moeten nog meer ‘van de inwoners’ worden. Bij de initiatievenmarkt heeft, na advies van een jury, de gemeenteraad de beoordeling van de initiatieven gedaan. Ook dit moeten we aan de inwoners zelf durven overlaten.

“Initiatievenfonds PRO Kaag en Braassem wil voorstellen een lokaal initiatievenfonds te starten.”

Hoe zou zo een fonds eruit kunnen zien?

Doel van het fonds:

Doel van het fonds Het fonds heeft als doel om klaar te staan voor elke initiatiefnemer uit Kaag en Braassem die de straat, het dorp, de wijk of de gemeente een stuk leuker, duurzamer, zorgzamer, sportiever, socialer of beter wil maken. Het fonds doet dit door geld en adviezen te verstrekken, zonder het initiatief over te nemen.

Voor wie is dit fonds:
Er zijn veel kleine en grotere initiatieven in Kaag en Braassem waarvoor initiatiefnemers (financiële) ondersteuning kunnen gebruiken. Voor die inwoners wil het initiatievenfonds kleinschalig, laagdrempelig, eenvoudig en op maat (financiële) ondersteuning en advies bieden.

Hoe komt het fonds aan geld:
Publiek en privaat. Vanuit de gedachte dat de gemeente Kaag en Braassem haar inwoners serieus neemt en vertrouwen heeft in de aanwezige kracht, kennis en betrokkenheid, stort de gemeente jaarlijks 1 procent (!) van de gemeentebegroting in een fonds. Ja, dit is een groot bedrag. Een soort burgerbegroting van waaruit inwonersinitiatieven worden gefaciliteerd en gefinancierd. Het fonds wordt beheerd door de stichting Kaag en Braassem Kracht! (werktitel).

Verantwoording:
De stichting verantwoordt haar uitgaven aan de gemeente (en andere fondsen, donateurs en sponsoren waarvoor het fonds ook interessant is) en evalueert de resultaten tweemaal per jaar. Alle aanvragen worden, vanaf moment van binnenkomst, gepubliceerd op een website om maximale transparantie te waarborgen bij besteding van publiek geld.

Hoe werkt het fonds:

Voor het indienen van een initiatief is een eenvoudig inschrijfformulier beschikbaar en de aanvraag is vormvrij. Stichting Kaag en Braassem Kracht! waarborgt een laagdrempelige toegang voor aanvragen. Daarom alleen een aantal eenvoudige richtlijnen.

Op de website zouden de volgende teksten kunnen staan:

 1. Wie doet de aanvraag en wie doen ook mee? Particulier, groep mensen, organisatie, vereniging? Vertel wie je bent en in welke hoedanigheid je de aanvraag doet.
 2. Hoe kunnen we je bereiken?
 3. Vertel waar het om gaat. Probeer dat kort samen te vatten.
 4. Waarom doe je de aanvraag?
 5. Wie zijn er nog meer betrokken? Wie is de doelgroep. 10 tot 100 mensen of bijvoorbeeld de ‘halve straat’ is al een mooie indicatie.
 6. Wanneer wil je uitsluitsel hebben of wanneer is de activiteit
 7. Welk bedrag vraag je aan?

Minimale voorwaarden voor een aanvraag:

 1. Het initiatief komt ten goede aan Kaag en Braassem en/of zijn inwoners.
 2. Het initiatief en de uitvoering hiervan valt binnen de wet en de gemeentelijke regelgeving.
 3. Inwoners dienen te participeren in de uitvoering van het project (financieel/uitvoerend).
 4. Het initiatief mag geen gemeentelijk beleid doorkruisen.
 5. Discriminerende activiteiten zijn niet toegestaan.
 6. Aanvragen worden voorafgaand aan het initiatief ingediend, inclusief een onderbouwde begroting.
 7. Cofinanciering is in principe vereist, zeker bij grotere initiatieven.
 8. Indiener is inwoner van (of organisatie werkzaam in) Kaag en Braassem zonder winstoogmerk en geen van de betrokkenen bij het initiatief “verdient” direct of indirect aan het initiatief.
 9. Initiatief dient geen politiek of religieus doel.
 10. Omvang van de aanvraag begint bij 100 euro.
 11. Na afloop ontvangt de stichting Kaag en Braassem Kracht! een verslag inclusief financiële verantwoording van de initiatiefnemer.

Spelregels voor een aanvraag:

 1. Aanvrager gaat ermee akkoord dat de aanvraag, of een samenvatting hiervan, en de uiteindelijke beoordeling, openbaar worden gepubliceerd op de website.
 2. De uiteindelijke beoordeling is definitief, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.
 3. Bij alle communicatie over de activiteit dient u de naam of het logo van “Kaag en Braassem Kracht!” te vermelden.
 4. Initiatiefnemers blijven zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief.
 5. Elke poging tot ongewenste inmenging in het beoordelingsproces is niet toegestaan en zorgt ervoor dat de aanvraag wordt afgewezen.
 6. Door een aanvraag te doen, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en spelregels.

Beoordelaars

Elke aanvraag wordt beoordeeld door meerdere mensen uit de beoordelingscommissie. Het streven is een beoordelingscommissie van tien tot dertig inwoners uit Kaag en Braassem. Het bestuur (of het secretariaat van het bestuur) toetst een aanvraag op ‘harde’ criteria, waarna de beoordelaars een eindoordeel vellen op basis van ‘zachtere’ criteria (van vinkjes naar gevoel). De aanvragers krijgen van elke beslissing een korte motivering. Deze beslissing wordt ook zichtbaar gepubliceerd op de website.

Beoordelaars :

 1. Wonen in Kaag en Braassem.
 2. Onthouden zich van beoordeling als er belangenverstrengeling is of lijkt te zijn.
 3. Gaan vertrouwelijk met de beoordeling om.
 4. Zijn als de bestuursleden onbezoldigde vrijwilligers.

De gemeente geeft het vertrouwen, het initiatievenfonds geeft inwoners de kans en het budget, om verantwoordelijkheid te nemen!

Deze tekst maakt onderdeel uit van het concept-verkiezingsprogramma van PRO. Het definitieve programma is nog niet vastgesteld. Teksten, standpunten en meningen kunnen derhalve nog wijzigen na inbreng van derden.