Leefbaarheid

 • Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is – met meer ruimte voor groen en spelen in de wijk.
 • Meer aandacht voor verkeersveiligheid, vooral in de wijken en schoolgebieden: veiligere verkeersstromen, oversteekplaatsen en ontsluiting woonwijken.
 • Inwoners laten meebeslissen over de inrichting en het beheer van de eigen straat door ‘right to challenge’.
 • Oprichten van een Lokaal Initiatievenfonds, een soort burgerbegroting. De gemeente stort jaarlijks 1% van de begroting in dit fonds.
 • Bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving.
 • Blijven inspannen voor beperken van overlast door Schiphol.
  • Geen routes over onze woonkernen.
  • Geen toename van het huidige overlastniveau.
  • Zelfstandig en onafhankelijk blijven meten om het juiste gesprek te voeren.
  • Invloed behouden via werkgroepen o.a. tegen tweede Kaagbaan.
 • Inzetten op sterke kernen met goede sociale samenhang en een passend voorzieningenniveau.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!