Werk is de beste sociale zekerheid

 

Gelukkig doet Kaag en Braassem het goed als het gaat om ‘werk’: de werkloosheidscijfers in onze gemeente zijn door de crisis gestegen, maar regionaal nog steeds onder het gemiddelde. Dat moet zo blijven, maar we voorzien uitdagingen op het gebied van werk. 

Zelfstandig

Gemeenten in Nederland zijn volledig verantwoordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Zij moeten aan het werk worden geholpen. Immers, werk is de beste sociale zekerheid en werken loont! Niet alleen voor de werkende zelf, maar voor de maatschappij als geheel. Minder uitkeringen, minder schulden. Het hebben van een baan is van groot belang. Werk is het beste middel om zelfstandig te zijn en mee te doen aan de samenleving.

Om mensen vanuit de bijstand naar een baan te helpen en de capaciteiten van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten maximaal te benuttten, wil PRO Kaag en Braassem deze uitdaging langs vier lijnen aanvliegen:

Werkgever centraal

Voor ondernemers is het vaak ingewikkeld, gecompliceerd en onaantrekkelijk om iemand in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PRO Kaag en Braassem denkt dat dit veel slimmer kan: de werkgever heeft banen en die banen gaan wij invullen. Met goed, gemotiveerd en geschoold personeel. De gemeente neemt alle administratieve handelingen van de ondernemer over. De gemeente verstrekt een 06-nummer van het werkgeversservicepunt. Problemen? Bellen en het werkgeversservicepunt lost het op. Kortom: de werkgever staat centraal. Uiteindelijk profiteren de werkgever én de werkzoekende hiervan. Maar ook de gemeente, want de uitgaven aan uitkeringen dalen. Het mes snijdt dus aan drie kanten.

Misbruik keihard aanpakken

Misbruik van sociale voorzieningen zorgt ervoor dat het draagvlak onder die vaak broodnodige voorzieningen wegebt. De gemeente wil er zijn voor diegene die niet kan werken. Mensen die misbruik maken van de bestaande voorzieningen voor deze groep mensen, pakken we keihard aan. Het handhavingsteam dat misbruik moet signaleren en opsporen willen we daarom stevig optuigen.

Fatsoenlijk vangnet en geen kind buitenspel

In principe probeert de gemeente iedereen zo snel mogelijk te begeleiden naar werk. Lukt dit niet, dan kunnen mensen bij verenigingen van dienst zijn en op die manier structuur houden in het leven. Voor mensen die niet kúnnen werken, zal de gemeente een fatsoenlijk vangnet organiseren. Kinderen in minder draagkrachtige gezinnen vormen een bijzonder aandachtspunt: zij mogen niet de dupe worden van de financiële positie van hun ouders. Het uitgangspunt is: alle kinderen doen mee.

Social Return en lokaal aanbesteden

Meedoen in onze samenleving is erg belangrijk. Niet mee kunnen doen terwijl je nog een belangrijke bijdrage aan de maatschappij kunt leveren, leidt tot sociale isolatie. Het is daarom onverteerbaar dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onnodig lang aan de zijlijn blijven staan. PRO Kaag en Braassem wil dat het principe van social return als instrument wordt opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Het principe van social return is dat organisaties bij het geven van opdrachten voor levering van diensten, werken of goederen een sociale tegenprestatie van de opdrachtnemer verwachten. Bijvoorbeeld door mensen met een gedeeltelijke arbeidshandicap een kans te bieden in hun organisatie of door stage- of leerplekken aan te bieden. Verder zal Kaag en Braassem in haar aanbestedingsbeleid zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk van de werkzaamheden die zij inkoopt, lokaal aan te besteden.