Wonen

  • Bevorderen van doorstroming en betaalbaarheid zijn de leidende principes in onze keuzes en afwegingen.
  • Inzet op extra betaalbare huurwoningen en koopwoningen.
  • Behoud starterswoningen voor de doelgroep starters.
  • Waar passend en mogelijk, op aangewezen plekken, hoogbouw onderzoeken.
  • Meer ruimte maken voor woningbouw in de dorpen, bijvoorbeeld door bedrijven te verleiden te verhuizen naar locaties waar ze beter passen.
  • PRO is voorstander van nieuwe woonvormen en -concepten.
  • Wij steunen initiatieven op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
  • Extra aandacht voor specifieke doelgroepen.
  • Goede huisvesting voor jongeren én arbeidsmigranten.
  • Zelfstandig wonen (met begeleiding) van kwetsbare inwoners die voorheen in een instelling woonden.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier!