Statuten

Naam en Zetel.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam PRO Kaag en Braassem
De zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Kaag en Braassem.

Doel.

Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel om in de raad van de gemeente waarin zij is gevestigd gestalte te geven aan een moderne, vernieuwende, eerlijke, open, transparante politiek. De vereniging bestaat uit leden en sympathisanten uit de gemeente Kaag en Braassem die de doelstelling en de inhoudelijke politieke lijn, waar de ledenvergadering over beslist, van de vereniging onderschrijven.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door alle niet met de democratische beginselen in strijd zijnde middelen.

Duur; boekjaar.

Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar – tevens boekjaar – valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap.

Artikel 4.
1. De vereniging kent alleen gewone leden.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 5.
Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek hiertoe bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij afwijzing door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid in strijd handelt met de doelstelling van de vereniging of door handelingen of gedragingen die het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid:
b. door opzegging door het lid, met dien verstande dat het lidmaatschap duurt tot het einde van het verenigingsjaar;
c. door opzegging door het bestuur;
d. door ontzetting;

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving, welke in het bezit van de secretaris moet komen. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen.

Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging kunnen worden verkregen door:
– de contributie van de leden;
– schenkingen en
– eventuele andere baten.

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

3. Gekozen raadsleden en/of benoemde wethouders doen extra afdrachten.

Bestuur.

Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene jaarvergadering.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden gekozen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden elk in functie benoemd. Voor de aanvang van de stemming over de bestuursfunctie moeten de namen van de kandidaten voor een functie bekend zijn. De volgorde is: voorzitter, secretaris en penningmeester. Niet gekozen kandidaten voor de ene functie kunnen zich voor een volgende functie beschikbaar stellen.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden.

5. Jaarlijks treedt het bestuur af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

6. In tussentijds ontstane vacatures in het bestuur wordt op de eerstvolgende ledenvergadering voorzien.

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2. De voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank, – en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Algemene Vergadering.

Artikel 11.
1. In het tweede kwartaal wordt de algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering het verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerd financieel beleid.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een kascommissie, bestaande uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

3. Deze kascommissie is belast met de controle op het financiële beleid van het bestuur en doet daarvan verslag op de jaarvergadering.

4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, zoals kas, boeken en bescheiden der vereniging

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12.
1. De algemene vergaderingen worden minimaal eenmaal per jaar bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, met inachtneming van een termijn van minimaal acht dagen.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede indien dit door minimaal tien procent van de leden wordt verlangd.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13.
1. Alle vergaderingen van de vereniging zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten om reden dat persoonlijke individuele belangen in het geding zijn. De algemene vergadering kan over een bestuursvoorstel of over een eigen voorstel terzake, door middel van een voorstel van orde conform lid 4 en 5 van dit artikel, om stemming vragen.

2. Alle leden -zie artikel 4 lid 1- hebben ieder één stem. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. leder lid kan voor ten hoogste één lid bij volmacht stemmen. De volmacht dient schriftelijk en op naam te worden verleend.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

4. Over voorstellen van orde en over zaken wordt bij handopsteken gestemd, tenzij blijkt dat tenminste één/vierde deel van de aanwezige leden schriftelijke stemming verlangt.

5. Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken wordt beslist bij enkelvoudige meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen een voorstel van orde of bij de beslissing over zaken wordt dit voorstel geacht te zijn verworpen.

6. Bij stemming over personen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer bij de eerste stemming over personen niet het vereiste aantal kandidaten de meerderheid van de geldige stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen diegenen van de niet gekozenen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd en wel zo mogelijk tussen het dubbeltal van het aantal personen dat gekozen moet worden. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Onder stemmen worden in dit artikel verstaan de geldige en daadwerkelijk uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen ongeldige en blanco uitgebrachte stemmen.

Artikel 14.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden de vergadering leiden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging.

Artikel 15.
1. Wijzigingen van de statuten kunnen alleen worden aangebracht bij besluit van de ledenvergadering, indien twee/derde deel der leden in die vergadering hetzij lijfelijk, hetzij via een volmacht, aanwezig is en het besluit genomen wordt met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Deze vergadering zal worden geconvoceerd onder mededeling van het in lid 3 en in lid 4 van dit artikel bepaalde.

2. Het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering de leden ter hand gesteld zijn, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen.

3. Indien het vereiste aantal leden op de vergadering in lid 1 bedoeld niet aanwezig is, zal het bestuur binnen dertig dagen, doch tenminste tien dagen later, een nieuwe ledenvergadering beleggen, welke na de eerste vergadering zal worden geconvoceerd, onder mededeling dat in deze tweede vergadering een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen inclusief de volmachtstemmen, tot wijziging van de statuten worden besloten.

4. Indien vijftig procent van het aantal leden op de vergadering in lid 1 bedoeld aanwezig is én indien met honderd procent van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen, kan de vergadering bij enkelvoudige meerderheid van stemmen besluiten om de tweede vergadering in lid 2 bedoeld terstond, na beëindiging van de eerste vergadering, te doen plaatsvinden.

Artikel 16.
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 17.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 18.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan de vereniging worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Indien het vereiste aantal leden op de vergadering in lid 1 niet aanwezig is, zal het bestuur binnen dertig dagen doch tenminste tien dagen later, een nieuwe ledenvergadering beleggen, die na de eerste vergadering zal worden geconvoceerd, onder mededeling dat in deze tweede vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. De bestemming van een eventueel batig saldo wordt in de ledenvergadering vastgesteld. De leden dragen gezamenlijk zorg voor de financiële afwikkeling.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk regelement.

Artikel 19.
1. De algemene vergadering van de vereniging kan bij huishoudelijk reglement en Stuurgroepreglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, contributie, verkiezingsprocedures, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, en het functioneren van de raadsfractie, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.