Statuten

Statuten

 

Naam en zetel.

Artikel 1

1.  De vereniging draagt de naam: PRO Kaag en Braassem.

2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Kaag en Braassem.

 

Doel

Artikel 2

1.  Het doel van de vereniging is om in de raad van de gemeente waarin zij is

gevestigd gestalte te geven aan een moderne, vernieuwende, eerlijke, open,

transparante politiek.

De vereniging bestaat uit leden en sympathisanten uit de gemeente Kaag en

Braassem die de doelstelling en de inhoudelijke politieke lijn, waar de

ledenvergadering over beslist, van de vereniging onderschrijven.

2.  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door alle niet met de democratische

beginselen in strijd zijnde middelen.

 

Duur

Artikel 3

1.  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

2.  Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het

eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december

van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

1.  De vereniging kent leden.

2.  Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bijhet bestuur hebben aangemeld en

door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur

afgegeven verklaring.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan dealgemene ledenvergadering

alsnog tot toelating besluiten.

3.  Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door

erfopvolging worden verkregen.

 

Artikel 5

1.  Het lidmaatschap eindigt:

a.  door de dood van het lid;

b.  door opzegging door het lid;

c.  door opzegging door de vereniging;

d.  door ontzetting.

2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het

einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a.  indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap

te laten voortduren;

b.  binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is

geworden of medegedeeld;

c.  binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting

van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde

van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

–  wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op

een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de

vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;

–  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat

moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindigingvan het lidmaatschap tot

gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging

handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij

geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in

kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen

één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de

algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroepis het lid geschorst. Een

geschorst lid heeft geen stemrecht.

5.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur

anders beslist.

 

Donateurs

Artikel 6

1.  Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het

bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te

beëindigen.

2.  Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te

verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering

wordt vastgesteld.

3.  Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij

te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord

te voeren.

 

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie

wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste drie(3) en ten hoogste § natuurlijke

personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester aanwijzen.

2.  De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de

leden van de vereniging.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3.  Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaafvan redenen door de

algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene

ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van

twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.  De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie

maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in

de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden

en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal § jaar. Onder

een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende

jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens

een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend

bestuurslid is § maal onmiddellijk herbenoembaar.

6.  Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is

gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo

spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de

voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7.  Op de vergaderingen en de besluitvorming van hetbestuur is het bepaalde in

de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

 

Artikel 9

1.  Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.  Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring vande algemene

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten

tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het

aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Artikel 10

1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen

met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de

penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

 

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de

vereniging statutair is gevestigd.

 

Artikel 12

1.  Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst

zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de

algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergaderingwaarin het besluit tot zijn

schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2.  Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene

ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere

stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn

stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste tweepersonen als

gevolmachtigde optreden.

3.  Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,

dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit

kan ook schriftelijk tot stand komen.

4.  De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene

ledenvergadering worden gehouden.

5.  Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid

van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het

voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan

beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door

niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de

twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na

tussenstemming.

 

Artikel 13

1.  De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens

afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar

leiding.

2.  Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel

omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit

verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

3.  Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden

door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene

ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de

secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 14

1.  Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan hetkalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van

deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene

ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van

zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.Het legt de balans en de

staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene

ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van

redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte

vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen

nakomen.

2.  Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan

benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten

minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3.  Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de

waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te

geven.

4.  De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5.  Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door

een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene

ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

Artikel 15

1.  Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo

dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2.  Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een

algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het

verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene

ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van

een advertentie in ten minste één in Nederland veelgelezen dagblad. De

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding

van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3.  De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven

dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

1.  Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat

aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf

dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de

voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte

plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de

vergadering werd gehouden.

3.  Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het

aantal uitgebrachte stemmen.

4.  De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen

verlijden.

5.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene

ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en

het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals

deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer

van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1.  Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 isvan overeenkomstige toepassing

op een besluit van de algemene ledenvergadering totontbinding van de

vereniging.

2.  De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit

de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in

overeenstemming met het doel van de vereniging.

3.  De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de

bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniginguitgaan, moeten aan haar

naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

5.  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende

baten meer aanwezig zijn.

6.  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden

bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is

degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Reglementen

Artikel 18

1.  De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarindoor deze statuten niet

of niet volledig wordt voorzien.

2.  Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of

met deze statuten.

3.  Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde

in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.