Kaag en Braassem, 29 april 2015 – Als voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 18 mei bespraken leden van de politieke partijen en gemeenteraadsleden gisteravond de precariobelasting. De gemeente wil deze belasting op voorwerpen in, op of boven gemeentegrond (onder meer terrassen, bouwcontainers, reclameborden en kabels) voor heel wat ondernemers in de gemeente afschaffen. Tot grote verbazing van velen, voelde de VVD – partij van dé ondernemer – hier niet veel voor.

Wat is er aan de hand?
De gemeente heft precariobelasting. Onder meer aan bedrijven als Liander (netwerkbeheerder energie) en Oasen (waterleiding), maar sinds 2013 ook aan ‘kleine’ ondernemers voor onder meer standplaatsen voor verkoop of pompstations, terrassen, ligplaatsen voor vaartuigen en woonschepen, geplaatste putten voor pompen en opslag, kermissen, braderieën en overige voorwerpen. Standplaatsen op minimarkten en terrassen zijn voorbeelden van permanent belastbare feiten, terwijl bouwketen, containers, reclame- of verwijzingsborden voorbeelden zijn van incidenteel belastbare feiten.

Na 2 jaar is een evaluatie gereed gekomen waaruit blijkt dat de invoering van de precariobelasting op incidenteel belaste feiten zoals reclame, verwijzingsborden, uitstallingen, containers, keten en opslag van bouw en verbouwactiviteiten, plaatsen van borden door particulieren, bedrijven van tijdelijke aard etc. niet winstgevend is. De invorderings- en controlekosten zijn hoger dan de opbrengsten.

Bezuinigingsmaatregel
Dat verbaast PRO niet. De gemeenteraad had, bij de invoering in 2013, al grote twijfels over de haalbaarheid van deze belasting maar besloot toen mee te werken, omdat het een bezuinigingsmaatregel was die in het kader van de vele bezuinigingen een kans moest krijgen.

Daar is op zich niets mis mee, zolang de argumentatie maar zuiver is: het was een bezuinigingsmaatregel. Niets meer, niets minder. Het is echter ook terecht dat de gemeente besluit om deze precario ‘op 0 te zetten’ als blijkt dat hij eigenlijk niets oplevert behalve een hoop frustraties voor ondernemers. Als ‘excuus’ wordt nu aangevoerd dat de precario op incidenteel belastbare feiten destijds is ingevoerd om ‘verrommeling’ van de openbare ruimte tegen te gaan.

Dat is pertinent onjuist. De invoering van deze precario is uitsluitend ingezet als bezuinigingsmaatregel (of beter: een maatregel om de inkomsten van de gemeente te vergroten). Nimmer is gesproken over het tegengaan van verrommeling.

130 euro
En daar wringt de schoen. Want dat is nu juist het argument van de VVD om de precario in stand te laten, sterker nog: zelfs te verhogen tot een bedrag waarbij de gemeente wél ‘winst’ maakt. ‘Als we met deze belasting ‘verrommeling’ tegen kunnen gaan, wat is dan een bedrag van 130 euro voor een ondernemer?’, was de uitspraak van de VVD gisteravond.

PRO is het daar pertinent mee oneens. Voor ‘kleine’ ondernemers kunnen dit behoorlijke bedragen zijn die veel beter besteed kunnen worden.

Nog afgezien van het bedrag voor precario, klopt volgens PRO ook de argumentatie van geen kant. Immers, als je precario invoert om ‘verrommeling’ van de openbare ruimte tegen te gaan, dan verwacht je ook dat een evaluatie laat zien of dit doel bereikt is. Op geen enkele wijze wordt in de evaluatie inzicht gegeven in het al dan niet bereiken van dit doel. Dan kun je dus ook niet stellen dat deze belasting effectief is en maar in stand gelaten of zelfs opgehoogd moet worden!

Handhaving
Daar komt nog bij dat je ‘verrommeling’ ook op andere manieren kunt bestrijden. Onder meer door het eigen gemeentelijke onderhoud op orde te krijgen, maar ook door handhavingstrajecten in te zetten. Eerlijk is eerlijk: precario is een manier om preventief overlast tegen te gaan en handhaving gebeurt altijd achteraf (als er al sprake is van overlast). Maar om nu een belasting in stand te laten die zijn effectiviteit op dit punt absoluut niet heeft bewezen, ondernemers veel overlast bezorgd en bovendien meer kost dan opbrengt? Wij snappen het niet helemaal….

Op 18 mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de precariobelasting. Duidelijk is dat PRO vóór afschaffing is en ook SVKB heeft al vele malen gezegd geen heil te zien in deze belasting. Hoe het CDA en D66 hier over denken moet dan duidelijk worden, maar wij zijn vooral benieuwd of de VVD de partij van ondernemers blijkt te zijn, óf de partij is die meer regels en hogere belastingen wil.