Kaag en Braassem, 5 september 2014 – Alkemade Wonen uit Roelofarendsveen en Woningstichting Buitenlust uit Oegstgeest hebben besloten te fuseren, zo hebben de organisaties laten weten. Dat beide stichtingen voor elkaar hebben gekozen en Alkemade Wonen niet fuseert met Woondienst Aarwoude dat actief is in het voormalige Jacobswoude heeft te maken met risicospreiding, stelt Alkemade Wonen.

Alkemade Wonen en Woningstichting Buitenlust hebben een, weliswaar aangrenzend, maar verschillend werkgebied en verschillende woningvoorraad. Die verschillen zorgen voor een betere risicospreiding en een ruimer, gevarieerder woningaanbod voor huurders. Daarnaast werken deze corporaties al jaren op een aantal beleidsterreinen samen en zijn de onderlinge contacten goed.

Aanleiding voor de fusie is de toenemende druk op de bedrijfsvoering van beide organisaties en de ongewenste gevolgen die dit op termijn kan hebben. De vraagstukken waar corporaties voor staan worden complexer en de eisen waaraan moet worden voldaan steeds strenger. Het vergt specialistische kennis om hieraan te beantwoorden. Tegelijkertijd is het in de huidige economische omstandigheden, waarbij van corporaties flinke offers gevraagd worden, noodzakelijk de bedrijfslasten te verlagen.

Om huurders in de toekomst goede, betaalbare woningen te kunnen blijven bieden en ook de dienstverlening op peil te houden, wordt deze fusie als een passende oplossing gezien. De verwachting is dat door de samenvoeging een organisatie met een sterkere positie in de regio zal ontstaan en op termijn tevens een kostenbesparing gerealiseerd kan worden.

Hoe het traject om tot de fusie te komen eruit ziet, wordt na de zomer verder uitgewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn lokale betrokkenheid, herkenbaarheid en continuïteit voor de medewerkers. Het streven is het fusieproces uiterlijk volgend jaar zomer af te ronden. Meer informatie volgt te zijner tijd.